Zašto se u Bosni „hoda“ po doktorima i „ganja“ papire

Foto-ilustracija

Liječenje unutar javnog zdravstva u jedinom bosanskohercegovačkom Distriktu od javljanja porodičnom ljekaru do uspostavljanja dijagnoze od strane specijaliste ili eventualne uputnice za dalje liječenje prava je noćna mora. Naravno, ne misli se samo na pandemiju izazvanu corona virusom, nepostojanje umreženog integralnog informacionog sistema u zdravstvu, za koji novac postoji, pacijente primorava da moraju zbog uputnice ili recepta često preći i do 50 kilometara. Ispred Doma zdravlja zatičemo Petru P. koja nam priča svoje negativno iskustvo.

  • Ja sam prošle godine operisala koljeno. Ovdje sam uradila sve nalaze, otišla u Tuzlu da ostanem u Bolnici. Njihov fizijatar me odbio. Ne mogu podnijeti operaciju. Treba mi novi UZ srca i mišljenje kardiologa. I šta sam morala napraviti. Morala sam otići u Plavu kliniku, platiti skoro 100 maraka. Ovdje mi nisu priznali taj trošak pod izgovorom da to nije hitan slučaj. Ima i kod nas. A kod nas treba čekati 6 mjeseci da uradiš pretrage. Da dođeš, da ti doktor propiše recept i uputnice, pa da se naručiš, pa da ideš na komisiju. Dok to sve završiš, koliko ti treba vremena – pita se.

Što ste udaljeniji od grada, sve je teže, tvrdi sagovornik iz MZ Donji Rahić, koja je od Brčkog udaljena petnaestak kilometara.

- Reklama -
  • Ukoliko imate zdravstveni problem, prvo se javite ljekaru porodične medicine u svojoj MZ. Zatim čekate na termin specijaliste a ukoliko vam on da uputnicu za dalje liječenje morate se javiti ponovo svom porodičnom ljekaru, u svom naselju da se formulari popune, pa onda ponovo do JZU da predate dokumentaciju a po Rješenje FZO takođe trebate otići i to nakon nekoliko dana. Za starije pacijente koji npr. nisu vozači ovako komplikovana procedura, zaista je nesnošljiva, posebno ako se uzme u obzir i pogoršano zdravstveno stanje – govori naš sugrađanin koji insistira na anonimnosti.

Komplikovane procedure vidljive su na svakom koraku. Medicinske sestre pretvorene su u šalterske administrativne radnike i moraju se baviti komlikovanom ali zakonom propisanom birokratijom. Ovakvo stanje otežava i rad ljekara, naročito kada se radi o hitnim intervencijama.

Pacijent hitne pomoći ne nosi sa sobom zdravstveni karton iz porodične ambulante, tako da ljekar ne zna niti od čega se liječi niti koju terapiju uzima. Često to ni sami pacijenti ne znaju da objasne, i tu se stvara tzv. vakum koji ljekarima otežava posao.

Još 2018. godine tadašnji saziv Skupštine Distrikta usvaja Zaključak da se okupe svi relevantni faktori u zdravstvenom sistemu te da se izađe sa konkretnim prijedlogom za izradu integralnog informacionog Sistema u zdravstvu. Rok za izlaganje zaključka je 28. februar 2019. godine. Tadašnji šef Odjeljenja za zdravstvo u Vladi Brčko distrikta dr  Sabrija Čandić upoznao je javnost s činjenicom da nije postojala izrada idejnog i glavnog projekta tako da je nasumično izdvajan novac u kapitalni projekat koji se zove informatizacija zdravstva Brčko distrikta.

Trebalo bi prije svega da se izradi tehnička dokumentacija te da se na osnovu glavnog projekta tačno zna pošto je šta i koliko šta košta. Te 2018. za realizaciju projekta informatizacije odnosno za izradu projektne dokumentacije i sve ostalo bilo je izdvojeno 4 miliona maraka. A prema dosadašnjim informacijama ništa nije učinjeno ili vrlo malo, tvrdi aktuelni šef Odjeljenja za zdravstvo u Vladi Distrikta Sead Šadić.

Iz Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta saopštavaju da Odjeljenje preduzelo niz aktivnosti ka realizaciji pomenutog projekta. Riječ je o kompleksnom projektu za koje je u kapitalnom budžetu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge obezbijeđeno ukupno 2.505.147,44 KM. 

Odlukom gradonačelnika Brčko distrikta od 11.01.2019. imenovana je Komisija za rad izvan radnog vremena – Komisija za pružanje stručne i tehničke pomoći Odjelu za zdravstvo i ostale usluge za uspostavu integralne informatizacije zdravstvenog sistema (IIZS) Brčko distrikta BiH čiji su zadaci, između ostalog: savjetovanje šefa Odjela za zdravstvo i ostale usluge u vezi sa svim tehničkim pojedinostima uspostave zdravstvenog informacijskog sistema, priprema prijedloga projektnog zadatka za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu integralne informatizacije zdravstvenog sistema Brčko distrikta u saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, JZU „Zdravstveni centar Brčko“ i ostalim sudionicima koji su obavezni po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (ljekarne, privatne zdravstvene ustanove i sl.) i drugi poslovi u vezi sa ZIS-om u skladu s dogovorom s šefom Odjela za zdravstvo i ostale usluge. 

05.06.2019. godine Brčko distrikt BiH (Odjel za zdravstvo i ostale usluge), u skladu sa planiranim potrebama, na osnovu člana 25 (otvoreni postupak) Zakona o javnim nabavkama pokreće prvi postupak za nabavku usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu integralne informatizacije zdravastvenog sistema Brčko distrikta BiH, procijenjenje vrijednosti nabavke 60.000,00 KM bez PDV-a. 

26.06.2019. godine dostavljena je žalba potencijalnog ponuđača u postupku javne nabavke usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu integralne informatizacije zdravstvenog sistema Brčko distrikta BiH.

15.08.2019. godine Odjel za stručne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabavke dostavlja Odjelu za zdravstvo i ostale usluge Rješenje broj JN2-01-07-1-1761-6/19 od 01.08.2019. godine izdato od strane URŽ BiH. Rješenjem se usvaja žalba ponuđača i cjelokupan postupak nabavke Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu IIZS biva poništen.

S obzirom da je prilikom pripreme novog postupka javne nabavke potrebno uzeti u obzir primjedbe izrečene u Rješenju URŽ BiH, Rješenje URŽ BiH proslijeđeno je Komisiji za pružanje stručne i tehničke pomoći Odjelu za zdravstvo i ostale usluge za uspostavu IIZS Brčko distrikta kako bi izmijenili Projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu IIZS Brčko distrikta BiH, koja odgovara pokretanju nove procedure javne nabavke usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu IIZS Brčko distrikta BiH.

01.10.2020. godine šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluge Izrade projektno tehničke dokumentacije za uspostavu integralne informatizacije zdravstvenog sistema (IIZS) Brčko distrikta BiH procijenjene vrijednosti 60.000,00 KM bez pdv-a, te je 05.10.2020. godine dostavljena tenderska dokumentacija za objavu. Žalba na tendersku dokumentaciju zaprimljena je 21.10.2020. godine, te je postupak obustavljen do rješavanja žalbe. Nezadovoljan Odlukom po žalbi ponuđača, potencijalni ponuđač dostavlja novu žalbu, te 19.11.2020. godine cjelokupan predmet biva proslijeđen URŽ BiH. Rješenjem URŽ BiH  od 20.01.2021. godine, žalba se usvaja i predmet se vraća na ponovno razmatranje navoda iz žalbe. Trenutno je dokumentacija proslijeđena Komisiji za IIZS, radi izjašnjenja na žalbu po tačkama Projektnog zadatka koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

Birokratija, tenderi, javne nabavke, rokovi, žalbe i pritužbe a posljedice snose osiguranici odnosno pacijenti koji se liječe u Brčko distriktu, „ganjaju“ papire i „hodaju“ po doktorima od vrata do vrata.

 Autor: Željko Lazarević 

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.