Usvojene Smjernice za izradu nacrta zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama

Vijećnica Brčko (Foto: Arhiva)
Autor teksta: Vlada Brčko distrikta BiH

Vlada Brčko distrikta BiH održala je danas 121. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH. Smjernicama je predviđeno:

 • Definisati najmanje: javnu funkciju odnosno nosioca iste, sukob interesa, bliskog srodnika te povezana lica, finansijski interes, poklon, ličnu uslugu kao i druge povezane izraze,
 • Propisati da se zakonom uređuju obaveze nosilaca javnih funkcija u Brčko distriktu BiH s ciljem sprečavanja sukoba interesa u obavljanju javne funkcije,
 • Propisati principe djelovanja nosilaca javne funkcije,
 • Propisati da nosilac javne funkcije obavlja samo jednu javnu funkciju,
 • Propisati nespojivost funkcija,
 • Propisati obavezu prijavljivanja sukoba interesa odnosno zabranu učešća u odlučivanju u slučaju sukoba interesa nosioca javne funkcije i povezanog lica,
 • Propisati ograničenja nakon prestanka javne funkcije,
 • Propisati zabranjene aktivnosti nosiocu javne funkcije,
 • Propisati obavezu prijavljivanja primanja poklona,
 • Propisati dužnost nosilaca javne funkcije da podnesu izvještaj o finansijskom stanju i imovini za sebe i bliske srodnike prema stanju na dan imenovanja odnosno po prestanku funkcije, te predvidjeti norme koje omogućavaju provjeru izvještaja,
 • Propisati osnivanje tijela za odlučivanje o sukobu interesa,
 • Propisati uslove i postupak izbora i imenovanja članova tijela za odlučivanje o sukobu interesa u skladu s principima profesionalizma, nezavisnosti i integriteta, te utvrditi status i finansiranje ovog tijela,
 • Propisati nadležnost tijela za odlučivanje o sukobu interesa,
 • Propisati postupak pred tijelom za odlučivanje o sukobu interesa,
 • Propisati prekršajne, prelazne i završne odredbe.

Članovi Vlade su usvojili i Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu granta JP „Komunalno Brčko“ za izgradnju kablovskih vodova i trafostanica na području Brčko distrikta BiH u visini od 1.523.500,00 KM.

Usvojen je i treći dio Programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2020. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, udruženjima građana i nevladinim organizacijama. Ukupna sredstva za ovaj dio programa iznose 140.300,00 KM. Vlada Brčko distrikta BiH na vanrednoj sjednici usvojila je i Odluku o izmjenama i dopunama organizacionih planova Odjeljenja za javne poslove, Odjeljenja za javnu sigurnost, Odjeljenja za stručne i administrativne poslove i Ureda gradonačelnika. Usvojen je i Pravilnik o načinu i kriterijima za pripremu, izradu, odobravanje i praćenje realizacije programa javnih investicija i Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade, sistema praćenja i nadzora provedbe strateških planova i planova razvojnih programa.

--