„U ovoj godini dva puta manje sredstava za neprofitne organizacije u Brčkom“

Grupa „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ je danas predstavila “Tromjesečni izvještaj o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“. Njihovo saopštenje prenosimo u cijelosti, bez izmjena.

  • U budžetu Brčko distrikta za 2021.godinu su predviđeni grantovi za finansiranje neprofitnih organizacija u iznosu koji su dva puta manji od prošlogodišnjeg istaknuto je danas u Brčkom na predstavljanju „Tromjesečnog izvještaja o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ koje je organizovala neformalna grupa građana okupljena oko inicijative „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“.

Prezentator izvještaja o dodjeli i trošenju sredstava iz Brčko distrikta od 01.01. do 31.03.2021. godine Momir Dejanović je istakao da je grantovima raspolaže više instititucija i da u njihovu pripremu nisu bili uključeni reprezentativni predstavnici neprofitnih organizacija.

- Reklama -

„Do kraja marta ove godine nisu dodjeljivani grantovi neprofitnim organizacijama. Predviđene su objave javnih poziva za dodijelu grantova u maju, avgustu i oktobru ove godine bez navođenja iznosa grantova koji će se putem poziva dodjeljivati za finansiranje projekata i sufinansiranje programa neprofitnih organizacija“ – istakao je Dejanović.

Naglasio je da je početkom godine obnovljena civilna inicijativa za planiranje i dodjelu budžetskih grantova neprofitnim organizacijama, od strane Grupe, te da se u cilju boljeg, pravednijeg, transparentnijeg i civilno prihvatljivijeg planiranja i dodjele budžetskih grantova neprofitnim organizacijama preporučuje da se zatraži izjašnjenje Skupštine i Vlade Brčko distrikta u vezi prijedloga iz obnovljene inicijative i da se insistira na realizaciji obećanja predsjednika skupštine u vezi uključenosti civilnog društva u pripremu pravilnika, kriterijuma i druge aktivnosti i dodjela grantova neprofitnim organizacijama putem javnih poziva.

„Neophodna je uključenost predstavnika neprofitnih organizacija u pripremu budžeta Brčko distrikta za 2022. godinu, kako bi potrebe neprofitnih organizacija za budžetskim finansiranjem bile realnije sagledane i planirane. Takođe, da se razmotre i iniciraju prijedlozi za unapređenje postojećeg sistema planiranja i dodjele grantova neprofitnim organizacijama u Brčko distriktu na način da se u budžetu Brčko distrikta planiraju odvojeni grantovi za mjesne zajednice, političke partije, vjerske zajednice, sportske klubove, udruženja kulture, udruženja proistekla iz ratova, udruženja oboljelih i ostala udruženja i druge neprofitne organizacije kojima bi se sufinansirale programske i druge aktivnosti neprofitnih organizacija“ – dio je preporuka, koje je prezentirao Dejanović.

Članovi neformalne grupe su iznijeli i stav da se preporučuje planiranje posebnih grantova za projektne aktivnosti neprofitnih organizacija, da se obezbijedi da u sklopu pripreme i donošenja budžeta budu pripremljeni i doneseni podzakonski akati za dodjelu tekućih grantova, da se raspodjela  grantova za programsko i drugo sufinansiranje neprofitnih organizacija izvrši do kraja aprila i da se raspodjela grantova po javnim pozivima za projektno finansiranje okonča do kraja juna.

Takođe i da davaoci grantova neprofitnim organizacijama budu skupština za političke partije i vlada Brčko distrikta za ostale korisnike, uz mogućnosti da se osnuje fondacija za podršku civilnom društvu, za koju bi bio predviđen poseban budžetski grant i koja bi imala mogućnost da sredstva obezbjeđuje i iz drugih izvora.

Predstavljanju izvještaja je prisustvovao i dio predstavnika neprofitnih organizacija, koje su iskazale zainteresovanost za učešće u kampanji, čiji je cilj da doprinese transparentnoj raspodjeli i trošenju sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta.

„Još uvijek očekujemo prave efekte donešenih novih Zakona o budžetu i Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta, javne pozive za dodjelu sredstava za NVO i javno objavljivanje na koji način su dodjeljivana i trošena sredstva, što će tek biti konkretniji pomak u demokratizaciji  Distrikta“ rekao je Božidar Jović iz Udruženja „Demos“, akcentirajući da se dodjela grantova treba vršiti na osnovu  opšteprihvaćenih kriterijuma, odvojeno za svaki grant i grupaciju neprofitnih organizacija.

Podsjećamo, krajem 2019.godine na području Brčko distrikta formirana je Grupa sastavljena od predstavnika neprofitnih organizacija sa ciljem da doprinese transparentnoj i pravednoj, na preciznim kriterijima zasnovanoj, raspodjeli i trošenju sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta, zaustavi praksu zloupotreba i koruptivnog ponašanja u ovom kontekstu i omogući da se raspoloživim sredstvima ostvari stimulisanje rada organizacija od kojih će građani Distrikta imati najviše koristi.