Šaćir Rahman: Krivična prijava za krivična djela počinjena u stečajnom postupku nad ZZ „Ratar“ Brka

Šaćir Rahman (Foto: Otisak.ba / Arhiva)

Podnosilac prijave: Predsjednik odbora povjerilaca ZZ “Ratar” Brka, Rahman Šaćir

Na osnovu člana 215. Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH, Rahman Šaćir u svojstvu predsjednika Odbora povjerilaca ZZ „Ratar“ Brka, Brka bb podnosi krivičnu prijavu protiv Dobrinke Milivojević, stečajnog sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH; Mensura Muharemovića, stečajnog upravnika; Hamdije Muratovića, bivšeg likvidaciono-stečajnog upravnika;  a sve zbog krivičnog djela Zloupotreba u stečajnom postupku, propisanog članom 239. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, u vezi sa čl. 235a., 377., 240., 241. i 242., ( i drugih krivičnih djela shodno ocjeni Tužilaštva, a prijavljeni stečajni sudija posebno i primarno čini i krivično djelo iz člana 351. KZ Distrikta) jer su zloupotrijebili službeni  položaj i oštetili imovinu stečajnog dužnika tako što su po presudama koje nemaju izvršni naslov u korist Brčko distrikta BiH predali imovinu Distriktu i time prouzrokovali stečajnom dužniku višemilionsku štetu. Protiv službenih lica u katastru i gruntovnici koji su suprotno Statutu Brčko distrika (član 39 stav 2) i suprotno Zakonu o stečaju prinudnom poravnanju i likvudaciji (član 49 stav 3) vršili brisanje stvarnih prava stečajnog dužnika. Čineći te radnje  oštetili su povjerioce i nezakonito pribavili protivpravnu materijalnu korist Brčko distriktu. Ovo su uradili u toku 2013. godine po ZAKLJUČKU stečajnog sudije od 30.11.2012. godine i pokušali su da to isto urade i 24.01.2020. godine, a po ZAKLJUČKU stečajnog sudije od 03.01.2020. godine (piše 2010).

Za saučesnike u ovim krivičnim djelima navodim:

Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH  jer je znalo i zna da nijedna presuda  na koju se sudija u Zaključcima poziva nema izvršni naslov u korist Brčko Distrikta, znaju da nikada nisu pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH vodili postupak za dokazivanje svog izlučnog prava i ako su bili upučeni od strane Suda, znaju da su to pravo izgubili 2004., znaju i da ih je Sud odbio kada su pokušali provesti presudu zbog propuštanja. Isti znaju da posjed koji uzurpiraju preuzimanjem ni jednom presudom nikada nije osporen, a da ZZ „Ratar“ Brka ima pravosnažno presuđen posjed. Znaju oni sve kako je tekao postupak  i šta su trebali poduzeti da se postupak vodi zakonito. Povjerioci znaju zašto Pravobranilaštvo nije vodilo ni jedan redovan sudski postupak. Pred Sud se mora izaći sa dokazima da se radi o imovini Brčko distrikta, odnosno njegovih prednika, a Pravobranilaštvo nema nijedan dokaz.  Upravo iz tih razloga prihvataju da imovinu stečajnog dužnika ZZ Ratar Brka u stečaju preuzmu po Zaključku stečajnog sudije Dobrinke Milivojević.

Gradonačelnika Brčko distrikta BiH jer je, iako je bio upozoren da provjeri zakonitost preuzimanja imovine stečajnog dužnika, nepoštivajući Zakon o izvršnom postupku imenovao komisiju za izvršenje navodno izvršnih presuda te za obezbjeđenje sigurnosti komisije tražio asistenciju policije.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 03.01.2020. godine stečajni sudija Dobrinka Milivojević je donijela Zaključak kojim je naložila stečajnom upravnika Mensuru Muharemoviću da zakaže predaju u posjed preostalih nekretnina koje je koristio stečajni dužnik ZZ „Ratar“ Brka – u stečaju, zgrade u Brci u kojem je bilo sjedište stečajnog dužnika,  Brčko distriktu BiH za dan 24.01.2020. godine u 12,00 sati.

Zašto mislimo da je ovo zloupotreba od strane navedene sutkinje:

 • Stečajni sudija zaključcima nalaže upravniku predaju posjeda nekretnina (zemljišta i objekata), a zna da u spisu ima pravosnažnu presudu Višeg suda u Tuzli kojom je pravosnažno potvrđen teretno stečen posjed u korist ZZ „Ratar“ Brka i da nijednom presudom niti tužbom nije doveden u pitanje ovaj teretno stečeni posjed. Sudija Dobrinka Milivojević zaključcima naređuje upravnicima da se u korist Brčko distrikta odriču teretno stečenog posjeda čime čine štetu priznatim povjeriocima u iznosu većem od 4 miliona KM.
 • Stečajni sudija po Zakonu nije ovlaštena da izdaje stečajnom upravniku Zaključak sa sadržajem predaje imovine stečajnog dužnika Brčko distriktu jer zna da su vlasničke tužbe još u toku i da se radi o stečajnoj masi iz koje se namiruju povjerioci te da do sada nema ni jednu presudu sa izvršnim naslovom u korist Brčko distrikta BiH (vlasničke tužbe ni na koji način nemaju negativno dejstvo po činjenicu da ZZ „Ratar“ Brka ima pravosnažno presuđeno pravo posjeda).
 • Nije aktivno legitimisana da podnosi prijedlog i zahtjev za izlučenje umjesto Brčko distrikta. Sudija bi trebala znati da se Pravobranilac treba obratiti Osnovnom sudu za provođenje pravosnažne presude. Nezamislivo je da sudija donošenjem sudskih odluka otvoreno radi za bilo koju stranku u postupku jer time narušava dignitet i nepristrasnost suda. U konkretnom slučaju stečajni sudija u neravnopravan položaj stavlja povjerioce i upotrebom sile institucija nastoji bez ikakve naknade predati Brčko distriktu imovinu stečajnog dužnika na kojoj postoji pravosnažno presuđen posjed u korist stečajnog dužnika. To imovinsko pravo sudija ignoriše iako zna da se ovim pravom prometuje i da to pravo ima svoju vrijednost, a ovakvim postupcima da je imovinska masa oštećena za protivrijednost te imovine i da će se predajom imovine po Zaključku faktički izvršiti poklanjanje imovine stečajnog dužnika Brčko distriktu BiH, a na štetu povjerilaca.
 • Ne poštuje stavove i mišljenje Odbora povjerilaca.
 • Presude nemaju izvršni naslov o izlučenju imovine niti su takvi postupci vođeni (samo je jednom presudom potvrđeno izlučno pravo Brčko distrikta jer je u dokaznom postupku bila Odluka Opštinskog vjeća o eksproprijaciji nekretnina uz naknadu 1 : 1,1-1,5). Ista ne traži da se provede odluka o eksproprijaciji i da se stečajnom dužniku za preuzetu zemlju nadoknadi dogovoreni omjer čime čini direktnu štetu na imovinsoj masi stečajnog dužnika.
 • Presuda Osnovnog suda P 402/04-I kojom je odbijena tužba ZZ „Ratar“ da se upiše kao vlasnik je vođena protiv fizičkih lica, a ne Brčko distrikta. Sud nastoji bez pravnog osnova da izlučuje predmetno zemljište Brčko distriktu. Pitamo se zašto, kad Brčko distrikt nije aktivno legitimisan u ovom predmetu.
 • Rješenjem Osnovnog suda Brčko distrikta BiH L 3/03 od 15.11.2004. godine upućen je Brčko distrikt BiH da pokrene parnicu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, inače će se smatrati da je odustao od prava na vođenje parnice. Brčko distrikt nije pokreno parnicu, a u Zaključku sudije stoji i ova presuda za izlučenje u korist Brčko distrikta koji je izgubio izlučno pravo ne podnošenjem tužbe po Rješenju suda. Zanemarujući ovo Rješenje stečajni sudija želi da pogoduje strani koja je svoje pravo izgubila konačnim pravosnažnim sudskim aktom (Rješenjem) te svjesno na taj način oštećuje stečajnog dužnika i priznate povjerioce.
 • Ni u jednom postupku Brčko distrikt nije postavio protivtužbeni zahtjev pa nema ni PRAVNOG osnova tražiti izlučenje imovine i sada de facto i de iure ovaj posao za njih odrađuje stečajni sudija.
 • Iz svih presuda na koje se poziva Stečajni sudija, Stečajni upravnik i Pravobranilaštvo Brčko distrikta je jasno da je kupac navedenih nekretnina pravni prednik ZZ „Ratar“ Brka pod nazivom ZZ „Brka“ Brčko, ZP „Ratar“ Brka ili Simex OOUR „Ratar“ ili ZZ „Bosanka“ OZO „Ratar“ Brka.
 • U skladu sa članom 62 Zakona o poljoprivrednom zemljištu ako ništa drugo zemljište ostaje u posjedu pravnog lica koje je to zemljište stekla teretno.
 • Po sili Zakon o zadrugama SFRJ iz 1990. godine (čl. 36, 37 i dr. odredbe ovog zakona) – sve nekretnine koje su zadruge stekle kupovinom ili zamjenom sredstvima zadruge, moraju se knjižiti u korist navedene zadruge i ovo knjiženje nije sprovedeno zbog ratnih sukoba ali ovaj zakon samim ratom nije stavljen van snage, isti je važio i mora se sprovesti !!!
 • Ne poštuje PREPORUKU Ombudsmana.
 • Zato što Mensur Muharemović (sadašnji stečajni upravnik) u intervijuima koje je dao medijima i neistinama obmanjuje javnost izjavljujući da je zadružna imovina državna, a ne privatna imovina. Kao odgovorno lice u zemljoradničkoj zadruzi mora znati da zadružna imovina NIKADA nije bila društvena ni državna nego poseban oblik privatne imovine, što mu piše i u Zakonu o zemljoradničkim zadrugama Brčko distrikta BiH.

Stečajni sudija je ovaj Zaključak donijela po predmetu Pravobranilaštva broj ST-3/03 od 06.12.2019. godine „Prijava potraživanja prema stečajnom dužniku ZZ „Ratar“ Brka u stečaju i prijedlog za zakazivanja ročišta radi predaje u posjed nekretnina“. Stečajni sudija je znala da se Zaključkom ne može odlučivati kao konačnim sudskim aktom, a čime je počinila krivično dijelo iz člana 351 Krivičnog zakona BDBIH koji je propisao sljedeće:

Sudija suda u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine koji s ciljem da drugome pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.“

U svom Zaključku, stečajni sudija navodi da je nekretnine koristio stečajni dužnik, a što ne odgovara istini. Navedene nekretnine pravni prednik Ratara je kupio u skladu sa važećim zakonima (Zakon o prometu zemljišta i zgrada Sl.list FNRJ broj 26/1954) znači Ratar nije bio korisnik tih nekretnina nego je trajno korištenje stekao kupoprodajnim ugovorom i gradnjom vlastitim sredstvima. Pravo korištenja je postalo pravo raspolaganja, a pravo raspolaganja je shodno članu 266 Zakona o registru zemljišta Brčko distrikta BIH postalo vlasništvo nosioca prava raspolaganja. Tako je to definisano zakonima i u ostatku BIH. Svako drugo tumačenje kako je to navodno vlasništvo Brčko distrikta BiH, navodno na bazi Arbitražne odluke ili bilo kog Naloga Supervizora je izmišljotina dijela pravosuđa Brčko distrikta BIH koje je po mom mišljenju korumpirano.

Ponavljam, tada važećim Saveznim Zakonom o zadrugama SFRJ iz 1990. član 36 i 37 ,reguliše se kako će se knjižiti i čija je to imovina. Zakoni se primjenjuju od starijeg ka novijem, a ne obratno. Znači treba provesti po službenoj dužnosti stečena prava zadruge pa onda ako šta ostane i Brčko distrikt dokaže vlasništvo na toj imovini istu i predati Distriktu.

Stečajni sudija ignoriše Zakon o izvršnom postupku i izbjegava zakonsku proceduru nego u postupak uključuje Gradonačelnika koji imenuje komisiju za izvršenje zaključka stečajnog sudije jer joj ne odgovara da Pravobranilac u skladu sa Zakonom pokrene postupak za dobivanje Rješenja o izvršenju navedenih presuda.  Odnosno navedene presude i nemaju izvršni naslov u korist Brčko distrikta. Stečajni sudija Zaključkom de facto pljačka stečajnog dužnika.

Prijavljeni Stečajni upravnik je na osnovu gore pomenutog Zaključka zakazao predaju preostalih nekretnina Brčko distriktu BIH po presudama.

Osnovnog suda BDBIH broj: 96 0 P 004431 13 od 05.04.2013 godine i Apelacionog suda BDBIH broj ; 96 0 P 004431 19 Rev od 17.07.2019 godine, a čime će oštetiti stečajnu masu stečajnog dužnika, povjerioce i vlasnike stečajnog dužnika ZZ „Ratar“ Brka. Stečajni upravnik kao zakonski zastupnik prvenstveno mora da štiti i zastupa stečajnog dužnika i povjerioce zbog kojih se i vodi stečaj. Stečajni sudija nije zakonski zastupnik jer za to je angažovala stručno lice. Stečajni upravnik nije njen radnik nego neko ko je angažovan kao stručna osoba koja treba da u skladu sa svojom stručnošću radi posao zakonskog zastupnika.

Upozorili smo stečajnog upravnika da traži Rješenje o izvršenju ali isti tvrdi da mora sprovesti Zaključak stečajnog sudije i na taj način, propuštanjem da odbije nezakonit nalog stečajnog sudije, učestvuje u organizovanoj pljački stečajnog dužnika.

Pravobranilac učestvuje u ovoj organizovanoj pljački iako zna da ne može ishoditi kod nadležnog suda Rješenje o izvršenju pravosnažne presude jer navedena presuda nema izvršni naslov u korist Brčko distrikta BiH. Osim toga,  po odgovorima Apelacionog suda Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine je jasno vidljivo da Brčko distrikt nikad nije smetao posjed zadruge niti je zatražio predaju te imovine.

 • Apelacioni sud Brčko distrikta u odgovoru Ustavnom sudu (broj 097 0 Su 06 000453 od 24.07.2006) isitče :

„Pravnom predniku Apelanta, Zemljoradničkoj zadruzi „Brka“, kao ni apelantu, Zemljoradničkoj zadruzi „Ratar“ Brka , niko nije osporavao pravo korištenja na navedenim nekretninama, niti danas osporava i apelant je u katastarskoj evidenciji upisan kao korisnik istih u posjedovnom listu broj Pl.103 k.o. Brka.“

U drugom odgovoru Apelacionog suda broj  097 0 SuAP 08 000006 od 18.03.2008. godine na drugoj strani stoji:

„Apelant svojim tumačenjem prelaznih i završnih odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH kao i odredaba člana 94 Opšteg zakona o zadrugama ne ukazuje da je odlukom ovog suda povrijeđeno njegovo pravo na imovinu jer tužitelju u konačnom upisano pravo raspolaganja odnosno pravo posjeda tuženi kako je navedeno u prvostepenoj odluci ne osporava (apelant je samo u apelaciji naveo da Brčko distrikt traži predaju konkretne imovine, međutim i da je ta činjenica tačna apelant se može takvom zahtjevu usprotiviti jer upisana prava u zemljišnoj knjizi u korist ZZ „Bosanka“ OZO „Ratar“ Brka i u katastarskoj evidenciji na ZZ„Ratar“ Brka imaju konkretan sadržaj i ovlaštenja u tom pravcu).“

Znači, iz gore navedenog jasno je i stajalište Apelacionog suda Brčko distrikta BiH da se ne može vršiti otimačina na način kako to nalaže stečajni sudija u saradnji sa ostalim prijavljenim licima.

Molimo postupajućeg tužioca da ima na umu činjenicu da se vlasnička prava cijene po zakonu po kom su stečena. Svi drugi akti su ne prihvatljivi.

Znači ove osobe su se udružile u grupu koja zajednički nastupa kako bi stečajnom dužniku nezakonito načinila štetu, a čime su počinili više krivičnih djela.

Ukoliko se naslovljeno Tužilaštvo eventualno smatra nenadležnim, molim Vas da predmet ustupite u rad Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

U Brčkom, dana 28.01.2020. godine

Podnosilac krivične prijave: Rahman Šaćir

Prilozi:

 • ZAKLJUČAK stečajnog sudije broj: 96 0 St 004804 06 St od 30.11.2012
 • ZAKLJUČAK stečajnog sudije broj: 96 0 St 004804 06 St od 03.01.2010 (greška u datumu)
 • Presuda Višeg suda u Tuzli, broj: Ps.345/96 od 25.04.1997.
 • Dopis Pravobranilaštva broj ST-3/03 od 06.12.2019 godine (Prijava potraživanja prema stečajnom dužniku ZZ „Ratar“ Brka u stečaju i prijedlog za zakazivanja ročišta radi predaje u posjed nekretnina.)
 • Osnovni sud BD BIH Presuda P-384/04-I
 • Presuda Apelacionog suda broj Gž-436/05 od 28.03.2006 godine.
 • Presuda Osnovnog suda broj 96 0 P 004431 06 P od 05.04.2013 godine
 • Apelacioni sud Brčko distrikta BiH – Odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (broj 097 0 Su 06 000453 od 24.07.2006)
 • Apelacioni sud Brčko distrikta BiH – Odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine broj 097 0 SuAP 08 000006 od 18.03.2008. godine.
 • Preporuka Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine upućena Vladi Brčko distrikta BiH broj: Ž-BR- 04-85/09 od 20.08.2010.
 • Uredba o uknjiženju prava svojine na državnoj nepokretnoj imovini
 • Zakon o prometu zemljišta i zgrada Sl.list FNRJ broj 26/1954
 • Savezni Zakon o zadrugama SFRJ iz 1990.godine
 • CD snimak intervijua Mensura Muharemovića u emisiji Federacija danas od 24.01.2020.
 • Uvid u spis ZZ „Ratar“ Brka u stečaju i presude koje su bile predmet tužbe i izlučenja
Izvor: Otisak.ba

Ostavite komentar. NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove portala Otisak.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. Otisak.ba zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.

Molimo Vas unesite komentar
Molimo Vas unesite Vaše ime ovdje

÷ 1 = two