Prof. dr. sci. Admir Beganović: Uspješni privrednik i nezavisni kandidat na Lokalnim izborima u Brčkom

Sponzorisan članak

Intervju sa uspješnim privrednikom iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, prof. dr. sci. Admirom I. Beganovićem.

Koji su Vam glavni motivi da se kandidujete na predstojećim Lokalnim izborima za Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine?

– Kad u najboljim godinama života vas i vašu porodicu zahvati ratni vihor i kada sve to preživite, dočekate mir, period od dvadeset godina postojanja Brčko distrikta, dug je period čekanja i iščekivanja, da se desi bilo kakav pomak ka boljem sutra, natjeralo me je da svojim angažovanjem u politici pokušam naparaviti iskorak ka boljem sutra, za sve nas, građane Brčko distrikta, koji to bolje sutra zaslužuju i na to imaju pravo, koje im je „servirano“ od strane međunarodne zajednice, u smislu političkog rješenja i okruženja. Misija ili obaveza, da u svom životu, svaki čovjek doprinese napretku kako vlastitog okruženja, tako i zajednice u kojoj živi i radi, trebalo bi biti obaveza svih onih koji svojim pozicijama u vlasti, tome mogu doprinijeti ili na to mogu uticati svojim radom,  moralna i poziciona obaveza je učiniti pomak i napredak zajednice ka boljem, ako ste nosilac bilo koje javne funkcije.

S obzirom na to da je za prelazak izbornog praga potrebno preko 1.000 glasova, a da bi unutar određene političke opcije i sa manjim brojem glasova mogli osvojiti mandat, zašto ste odlučili da budete nezavisni kandidat?

– Tačno je da je status nezavisnog kandidata nezahvalan, u smislu potrebnog broja glasova za prelazak izbornog praga. Vizija i strategija političkog djelovanja u tom slučaju ne zavisi od aktuelnih političkih programa, stvarate i gradite vlastitu političku platformu na koju neće moći uticati politike destruktivne, retrogradne, partiokratske ideologije, jedan čovjek jedna partija, što je sušta suprotnost od parlamentarne demokratije, pluoarizma, uvažavanja prava na drugačije mišljenje i sl. Politike koje drže građane brčko distrikta kao taoce, zarobljene u vremenu i prostoru punih dvadeset godina,  sa predstavnicima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, koji se čitav period postojanja Brčko distrikta samo rotiraju, na raznim pozicijama, kao na ringišpilu sa konjićima, gdje su oni koju pokreću isti građani Brčko distrikta, a konjiće jašu jedni te isti, vrijeme je da odu. Nadam se da će birači podržati rođene Brčake i sve one koji nastoje vratiti Brčko u status koji je nekad imao, status grada kakav Brčaci i svi oni koji su, ne svojom voljom postali naši sugrađani, zaslužuju. Da period sledećih dvadeset godina ne doživimo istu sudbinu, potrebne su radikalne promjene, promjene mogu donijeti samo drugačije politike i drugi i drugačiji ljudi. Kreativna destrukcija, bez obzira kako zabrinjavajuće zvučala, jedini je put da se dese radikalne promjene i revizije i pokuša stvarati nešto bolje i izvjesnije za pokoljenja koja dolaze, kao i za one koji su nam omogućili da imamo to što danas uživamo. Na osnovu ponašanja dosadašnje i djelovanje vlasti u proteklom periodu, teško bilo šta možemo sačuvati ili obogatiti.

Da li ste zadovoljni funkcioniranjem svih stubova brčanskih vlasti u proteklim godinama?

– Poslije sukoba bilo koje vrste, a pogotovo ratnog i ovakvog kakav se desio na našim prostorima, posebno u Brčko distriktu, političko rješenje ili rješenja, uticat će na sva ostala kretanja i dešavanja u bilo kojoj društveno-političkoj zajednici. Rješenje kao što je rješenje za Brčko distrikt, ovdje kao i u drugim slušajevima u svijetu gdje je „Distrikt“ bilo jedino moguće rješenje, je kompromisno rješenje koje vodi potrebi vođenja politika „korak po korak“, prije svega ka pomirenju i suživotu pripadnika sva tri nacionalna korpusa, koji su učestvovali u ratnom sukobu, a sada žive i rade zajedno, jedni pored drugih. U stvaranju ambijenta za samostalno i nezavisno kreiranje i stvaranje distrikta kao svugdje u svijetu, bez mogućnosti uticaja kreatora i nosioca sukoba na ovim prostorima, kao i miješanja u rad izabrane vlasti od uspostavljanja distrikta, a može se reći i do danas, bila teška, odgovorna, skoro nemoguća misija, a sve zbog pritisaka na vlast i kreiranja iste, od aktuelnih politika koje su u centralama moći, van Brčko distrikta. Predstavnicima, nosiocima vlasti, kao i međunarodnoj zajednici, koja je u pokušaju da stvori ambijent kakav je politički i ekonomski profilisan Dejtonskim sporazumom, nije uspijevalo implementirati, od samog početka, a može se izvesti zaključak, ni do danas.

Dugi niz godina uspješno vodite jedan privredni subjekt koji posluje u oblasti zdravstva. Koje je Vaše mišljenje o trenutnom stanju u brčanskom zdravstvu i ekonomiji?

– Aktivnosti na podsticanju ekenomskog razvoja i napretka, mora se priznati, potisnute su u drugi plan, uticaji bazičnih politika i političkih stranaka, čiji predstavnici participiraju u vlasti, sa sve tri strane, onemogućavale su brži i kvalitetniji razvoj Brčko distrikta, bez obzira na privilegovani iznos budžeta koji im je na raspolaganju, ne ulazeći u propuštanje mogućnosti dobijanja novčanih sredstava po osnovu apliciranja za angažovanje stranih direktnih ili indirektnih investicionih sredstava, ili stranih i domaćih investicija. Potrošili smo dvadeset godina i skoro pet milijardi KM novčanih sredstava budžeta u navedenom periodu, a sa novčanim sredstvima sa kojima se raspolagalo, nije ništa urađeno ili napravljeno vrijedno  pažnje. Ne ulazeći u analizu i detalje, osvrnuvši se na vaše pitanje vezano za zdravstvo, može se konstatovati, da su se za naše građane mogle izgraditi najbolje i najsavremenije zdravstvene ustanove, sa najsavremenijom opremom. Neshvatljivo je i zdravom razumu neprihvatljiva činjenica da, i kad je u pitanju zdravlje naših građana, bez obzira na naciju, vjeru, boju kože, jer svi generalno imaju potrebu za zdravstvenom zaštitom i koja ne ugrožava ničije vitalne nacionalne interese, ne može se postići  konsenzus, u smislu udruživanja različitih političkih stajališta po tom pitanju, na rješavanju tog gorećeg problema, koji traje dugo godina unazad. Dozvoljavamo odliv zdravstvenog kadra, prisiljavajući zaposlene u zdravstvu, doktore i medicinske sestre, svih profila, da odlaze u druge gradove i zemlje Evrope i svijeta, kao i činjenicu, da građani, potrebu za zdravstvenom zaštitom, traže van Brčko distrikta. Šta bi trebalo mijenjati u zdravstvu i ekonomiji, predstavit ću u svojoj predizbornoj kampanji i političkoj platformi.

S obzirom na to da ste mnogo godina posvetili i svom obrazovanju, možete li se dotaći trenutne situacije u brčanskom obrazovanju?

– Intencija evropskih zemalja pa i šire, kao i nastavni planovi i programi zemalja u tranziciji, kao što je BiH, propagira cjeloživotno obrazovanje. Ubrzani razvoj i napredak svih oblika tehnologija u svim sferama privrednog razvoja, globalno u svijetu i u zemljama u okruženju, zahtijeva kontinuirano usavršavanje i obrazovanje, koje će omogućiti održavanje „koraka“ sa svim promjenama, pa i promjenama koje se tiču i dešavaju u obrazovanju. Kao podrška privredi i drugim oblastima u jednoj državi ili društveno političkoj zajednici, profila Brčko distrikta, prilagođavanje tim tendencijama i intencijama, zbog fleksibilnosti i transparentnosti i drugačijem pristupu, nastavnik-učenik, na svim nivoima obrazovanja, ekspanzija otvaranja privatnih fakulteta i univerziteta dočekana je na nož. Odgovor vlasti na ova kretanja u obrazovanju, po meni, dočekana su na neadekvatan, jednostran pogled i pristup, zanemarujući, kako istorijski, tako i današnji značaj i ulogu koju privatni univerziteti uživaju u svijetu. Stvarajući univerzitetske gradove, kampuse, kosmopolitske sredine, koje su danas najprivlačnije destinacije za život, rad, usavršavanje i praćenje svih savremenih tokova i dešavanja u svim sferama, globalnog karaktera. Problemi u oblasti obrazovanja u Brčko distriktu, upravo su rezultat, neprihvatanja svega onog što sam u prethodnom naveo, kao problem i rješenje. Šta treba mijenjati bit će predstavljeno u predizbornoj kampanji.

Kako gledate na konstantni sukob između javnih i privatnih visokoškolskih ustanova?

Kad zagovarate i prihvatite neoliberalni koncept uređenja i praktično živite u kapitalističkom poimanju  društva, društva koje ne prepoznaje društvenu ili javnu imovinu, takvo neprepoznavanje ne ističe razliku između javnih-državnih i privatnih fakulteta i univerziteta, naprotiv daje privatnom primat elitnih, što oni u genezi i jesu, za odabrane sa posebnim statusom studenata, koji sa takvih prestižnih privatnih univerziteta, visoko kotiraju u društvu, od zapošljavanja do statusa koji uživaju sa diplomama tih univerziteta. To što mi u tranzicijskim procesima želimo i prihvatamo samo ono što nam se „sviđa“ i odgovara, mora se onemogućiti i imati instrumente koji će na osnovama neoliberalne doktrine, pravno i praktično izjednačiti javno i privatno, ako ispunjavaju zakonom propisane standarde, ili kako to surova kapitalistička pošast čini, privatizovati sve što čini teret i nepotrebno angažovane vlasti i države.

Koji su Vam glavni ciljevi u političkoj karijeri?

Ako bavljenje politikom shvatate i doživljavate kao zanimanje, rezultati i trajanje takvog pristupa su kratkog dometa. Želja za promjenama i čekanje da vam je neko drugi ostvari, utopistički je pristup. Angažovanje pojedinca ili grupe pojedinaca koji svoju ideju promjena žele ostvariti, nema drugog načina, osim ličnog angažovanja i uključivanja u borbu za ostvarivanje svojih političkih ciljeva, koji bi doprinijeli promjenama i prevazilaženju stanja stagnacije, koja je na ovim prostorima prisutna dva desetljeća. Dvadeset godina čekanja, iščekivanja, nadanja ne može i ne smije se više produžavati. Promjene zahtijevaju odlazak onih koji nisu bili sposobni napraviti  iskorak ka boljem, vrijeme je da i svi oni koji su pripremali i učestvovali u destrukciji i vodili politiku posle rata, a vode je i danas, oslobode politički prostor, jer isti ne mogu, iskreno, ove prostore i narode voditi ka pomirenju i prosperitetu, jer je očigledno da se nisu odrekli svojih ideja zbog kojih se i desio rat na ovim prostorima i koji i danas traje u nekom drugom obliku, kontinuiranog političkog sukobljavanja. Bilo kakavi pokušaji da se pokrenu reformski procesi u svim segmentima ovog, vijekovima na bol i patnju osuđenog naroda, ka boljoj i izvjesnijoj budućnosti, bili su bezuspješni. Vrijeme mira i prosperiteta u budućnosti, u kojoj naše bogatstvo upravo leži i u našoj različitosti, obaveza su prema pokoljenima koja dolaze. Ne dozvolite da „prodajom svog glasa“, prava da birate po Vašoj svijesti i savjesti, omogućite nastavak vladavine svih onih koji su nas doveli do stanja u kojem se nalazimo. Samo radikalne promjene i zaokret porema novim politikama i ljudima, bili oni nezavisni kandidati ili stranke i partije sa novim političkim platformama i strategijama, mogu nam omogućiti bolje sutra.