PPP Brčko: Akcioni plan realizacije dijela programskih aktivnosti za 2021. godinu

  Sponzorisan članak / Autor: PPP Brčko

  SVE političke aktivnosti PPP Brčko u toku 2021. godine političkog rada u Distriktu BiH će biti vođene u skladu 12 Političkih principa PPP Brčko i u skladu temeljnog političkog stava PPP, „Politika i političari, trajno u službi građana i privrede… (ZAOKRET do 180 stepeni)

  Januar 2021.

  -Na prvoj radnoj Skupštini Brčko distrikta BiH , upoznati sve političke predstavnike-Poslanike  u  Skupštini Distrikta  sa političkom orijentacijom  PPP Brčko  za koju će se zalagati u narednom četverogodišnjem mandatu sa akcentom  na demokratsku borbu  bez pardona, u svemu  što i najmanje  finansijski zadire u džepove građana i privrede i u svemu što sprečava povećanje finansijske sposobnosti  stanovnika i privrede  u Distriktu,  sve  na osnovu ekonomskih argumenta i u cilju stalnog provođenja :  dnevne, mjesečne, kratkoročne i dugoročne  razvojne  privredne politike, sve u skladu  Arbitražne odluke za  Brčko .

  -Dnevni red PPP Brčko za  prvi  mjesec Skupštinskog rada,  sa zaduženjem Vlade Distrikta  i vremenskim terminima do  kada Vlada  mora realizovati  donijete  Skupštinske Odluke  po tačkama dnevnog reda :

  1. Ukidanja  nakanade  za  električna  brojila u Brčko distiktu BiH.                                                                                          

  Obrazloženje:  

  Korisnici  električne energije  su izvršili početnu nabavku brojila i predali  ista  Distributeru  električene energije za nejgove potrebe tj.  stranačkom  JP Komunalnom Brčko, logično  je  i očigledno da  tu  prestaje svaka obaveza korisnika  po  pitanju brojila za struju .

  Nije logično  što su potrošeni  političari  stranaka  prošlosti, protiv  interesa svojih  građana  izglasali pravo  svom političkom preduzeću JP Komunalnom, da  napalćuje od potrošača električne energije u Distriktu 8.8 miliona KM godišnje, kao taksu za ista brojila koja su jednom kupili ti isti potrošači  električne energije Distrikta za svoj novac i ustupili u vlasništvo JP Komunalnom Brčko za njegove potrebe .   Očigledno, to nije fer ni u redu, da  političari  svojim  štetnim odlukama  kažnjavaju  sve  svoje građane  i tako  direktno izvlače iz džepova  građana i privrede Distrikta  godišnje  10,8  miliona KM , za šta ,ni zašta,   za namete koji  su van svake pameti i logike, ali tako rade  političari  stranka  prošlosti iz Entiteta građanima u Distriktu BiH. Ukidanjem ove neosnovane naknade, svim domaćinstvima  u Distriktu  će  ostati   8,8  miliona KM  u njihovim  domovima godišnje, to je  prvi ( ZAOKRET 180º )

   2. Ukidanje obaveze plaćanja  naknade  za  vodomjere   u Brčko distrikrtu  BiH .                                              

   Obrazloženje : 

   Isto obrazloženje važi i za ovaj  nepoptreban i nelogičan namet režima svojim građanima  u Brčko distriktu BiH, kao i  nelogičan namet za električna brojila .  Ukidanjem ove neutemeljene i nelogične obaveze i nameta , građani  domćinstava   u Distrktu će  uštetdjeti  u svom kućnom budžetu za svoju porodicu godišnje  caa. 982.800,00 KM .., to je takođe očigledna činjenica …. to je taj  ( ZAOKRET do 180 )

  Februar  2021.

  Dnevni red PPP Brčko za  drugi  mjesec Skupštinskog rada, sa zaduženjem Vlade Distrikta  i vremenskim terminima do  kada Vlada  mora realizovati  donijete Skupštinske  Odluke  po tačkama dnevnog reda:

  1. Donošenje Odluke o uspostavi  tržišta rada  u Brčko Distriktu BiH .                                   

  Obrazloženje :

  Usled nerealno visokih plata najvećeg  poslodavca  u Distriktu  BiH  – Vlade Brčko distrikta ,  koja  zapošljava caa 5000 radnika u svom sistemu Distrikta i  koja je zahvatanjem novca iz Budžeta  Distrikta  nerealno izdigla plate zaposlenicima u sistemu Distrikta, Vlada je  uspostavlila štetni monopol na tržištu rada u Distriktu BiH . Takvim ne tržišnim postupanjem  na tržištu rada u Distriktu, Vlada nije uzela za mjerilo plate  radnika u privredi i solidarisala se sa stanjem i mogućnostima privrede, pa na osnovu plata  u privredi rangirala plate radnika u sistemu Distrikta . Takvim postupnjem je Vlada postala nelojlni konkurent vlastitoj privredi čime je istoj nanijela veliku štetu, a na drugoj strani je 20 godina forsirala dodjelu  poslova firmama  izvan Distrikta i veliki odliv dohotka iz Distrikta usled čega je domaća privreda stagnirala i nije mogla pratiti povećanje plata  radnicima u privredi, na spram plata u nstitucijama sistema Distrikta BiH.                                                                                                        PPP Brčko  se žestoko protivi, da  političari  u Distriktu prvo sjednu i odgrabe sebi iz Budžeta građana za svoje ogromne plate u visini  od 105 miliona KM, a onda ostalo krčme Budžet, po nalogu političara iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara, tamo gdje nema neke opšte koristi i za  neke male kapitalne potrebe koje će opet uraditi firme iz Entiteta i iznijeti  taj sav novac iz Distrikta u Entitete , zbog čega   70 % nezadovoljnih   građana nemaju  nikakve koristi od Distrikta već  20 godina.  Proglašenjem uspostave  tržišta rada u Distriktu  BiH se stiču  uslovi  za  primjenu državnog Zakona o zaštiti konkurencije BiH koji  dobija svoju svrhu i na prostoru  Brčko distrikta BiH , što će natjerati vlast da  promijeni sve Zakone o platama  uposlenika u sistemu Distrikta i ponaša se  tržišno na tržištu rada u Distriktu BiH ( ZAOKRET do 180º )

  2. Smanjenje plata  u institucijama sistema Distrikta i njegovim javnim preduzećima,  do nivoa plata zaposlenih radnika u Privredi Brčko distrikta BiH.                                           

   Obrazloženje:

  U skladu uspostave tržišta rada na prostoru Distrikta,  Skupština treba donijeti Odluku i proslijediti Vladi Distrikta , da  uskladi plate uposlenika u sistemu sa platama  uposlenika u  privredi kako bi se stvorili uslovi za uspostavi tržište rada u skladu odredbi dražavnog  Zakonu o zaštiti konkurencije BiH ,  pri čemu bi Konkurencijsko vijeće BiH direktno i mimo sudskih procesa  dosuđivalo veliku novčanu štetu svakome radniku u privredi, koji prijavi Distrikt Konkurencijskom vijeću BiH, zato  treba negdje  početi sa promjenama.

  Nije logično da vlast  Brčko distrikta  isplaćuje tri puta veće plata svojim sistemskim radnicima čiji rad i psihio – fizičko opterećenje ne odgovara vrijednostima  rada  koji obavljaju na njihovim radnim mjestima,niti je  njihov rad blizu  opterećenja  i uslova koje imaju radnici istog  obrazovnog profila u Privredi.

  Ovakva uspostavljena praksa  političkih stranaka  prošlosti očigledno  nije  u skladu realnog i logičnog vrednovanja rada u Distriktu BiH   Ušteda godišnja 15 % ili 25.000.000,00 KM .. ( ZAOKRET do 180º )

  Mart 2021.

  Dnevni red PPP Brčko za  treći mjesec Skupštinskog rada sa zaduženjem Vlade Distrikta  i vremenskim terminima do  kada Vlada mora realizovati donijete  Skupštinske Odluke  po tačkama dnevnog reda :  

  1.  Ukidanje 50% administrativni taksi i smanjenje cijena  za preostalih  50 %  taksi i svih cijena sutskih, komunalnih  i ostalih budžetskih taksi i nakanada, od ukupno 186 vrsta  u Distrikt BiH.                                               

  Obrazloženje:

  Sve ove takse su nametnuli političari Brčaci, a iste plaćaju građani Distrikta iz svog džepa , mnoge su nepotrebene, a mnoge su preskupe i treba ih svesti na stvarne troškove koštanja jedne takse ili naknade ( papir+struja + radnik + vrijeme ). Primjer sutskiih taksi i troškova spora  po tužbi za dug odvoza smeća u visini od 48,00 KM  iznose 120 KM, a sutski  troškovi po  Tužbi  Ital Projekta d.o.o.  Brčko i njegovom tužbenom zahtjevu, sudovi  Distrikta  su dosudili  troškove spora u visini od 7.000.000,00 KM.  Ispada da je  međunarodni Sud u Strazburu  mala maca  u odnosu na sudove Distrikta BiH po pitanju sutskih taksi i troškova .  Ukidanje 50 % taksi i smanjenje ostalih  taksi  kao i  sutskih  trokova osigurat  će se ušteda caa  3.000.000,00 KM  godišnje  u  džepovima  građana .. ( ZAOKRET do 180º ) 

  2.  Uspostava novog ministrastva-Odjela za rad ,socijalna pitanja i zaštitu  ne zaposlenih u Distriktu .                            

  Obrazloženje:

  Ovo nedostajuće ministarstvo ili Odjel  je neophodno da prati  u Distriktu i sve što je vezano za uspostavu i kontrolu svega u sferi rada i  socijalne politike koje će  evidentirati i napraviti bazu podataka svih oblika rada i svih oblika socijalnih slučajeva za koje  će  biti određene opšte dugoročne mjeram Vlade i Skupštine Distrikta kojima terba kavlitetnije urediti oblast svih ugroženih građana  u Distriktu BiH  kako bi se uslovi  života i javne sigurnosti  građana podigli na znatno viši nivo a ne kao do sada  itd. ( ZAOKRET do 180º)                                                                                       

  April  2021.

  Dnevni red PPP Brčko za  četvrti  mjesec Skupštinskog rada  sa zaduženjem  Vlade Distrikta o vremenskim terminima do  kada  Vlada mora realizovati  donijete Skupštinske Odluke  po  tačkama dnevnog reda :

  1. Ukidanje  naplate komunalne usluge odvoza kućnog  smeća  građanima i smanjenje  cijene odvoza smeća i ostalog  industrijskog otpada  za usluge pravnim licima u Distriktu.

  Obrazloženje:                                              

  Do 2008. godine Skupština Brčko distrikta je svake godine Budžetom Distrikta odvajala 1.050.000,00KM godišnje,za javnu nabavku vršenja usluga odvoza kućnog smeća i raspisivala međunarodni tender na kojem je 6 brčanskih firmi redovno nudilo najnižu cijenu i dobijali  jednogodišnje ugovore za izvršenje tih usluga za cijeli prostor Distrikta. Do tada građani nisu plaćali ovu vrstu usluga , a Osnivanjem JP Komunalnog Brčko, Vlada  Distrikta je ukinula tržište komunalnih djelatnosti , a  te uslugu je preuzelo JP Komunalno Brčko za šta je naplaćivalo  od građana godišnje 3  milina KM i stalno poslovala sa gubitkom koji je  Distrikt  pokrivao   u toj oblasti u visini od preko 11 miliona KM iz Budžeta. Matematički  je  ta  odluka vlasti za 11 godina osiromašila  35.000 domaćinstava  građana  Distrikta  za 33  miliona KM i takođe Buzdžet Distrikta za  caa. 11  milina KM .Obična matemaika potvrđuje,da  je  vlast građanima 35.000 domaćinstava  Distrikta, ovom odlukom za 11 godina  izvukla  iz džepova   33  miliona KM i plus 11 miliona KM iz Budžeta za gubitke Komunalnaog u toj oblasti.  Zato  PPP Brčko tražiti uspostavu  tržišta komunalnih djelatnosti  kao i do 2008. godine i odvajanje iz Budžeta 1,5 miliona KM godišnje za nabavku ove usluge na  tržištu  što će  za Distrikt biti jeftinije , a  građani će uštediti  3 miliona  KM godišnje (ZAOKRET do 180º )

  2. Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit pojedinaca i preduzeća  u Brčko distriktu BiH                            

  Obrazloženje:

  Porez na dobit u Distriktu je 10 % , a u Švajcarskoj 7 % , a i da nije tako, Distriktu BiH, sa ogromnim Budžetom od 250 milona KM  godišnje je dovoljno i 5 %  za porez na dobit, ako Distrikt želi da bude magnet za privlačenje viška svjetskog kapitala za investiranje u biznis u Distriktu BiH . Činjenica je da Distrikt može izmijeniti svoj Zakon o porezu na dobit  preko noći i smanjiti isti  što će  privući strane investicije i povećati  zaposlenost i potrebu za radnicima i psledično  povećati cijenu rada na tržištu i pozitivan privredni  domino efekat , a ušteda u džepovima  privrednika  godišnje će biti  caa.  8 miliona KM  zbog čega će  enormno skočiti standard građana  Distrikta  BiH ( ZAOKRET do 180º )

  Maj 2021.                          

  Dnevni red PPP Brčko za peti mjesec Skupštinskog rada  sa zaduženjem  Vlade Distrikta o vremenskim terminima do  kada  Vlada mora realizovati  donijete Skupštinske Odluke  po tačkama dnevnog reda :  

  1. Reforma  javne uprave Brčko distrikta  BiH  i smanjenje troškova njenog funkcionisanja.

  Obrazloženje:

  Svaka reforma mora na dalje znatno smanjiti cijenu koštanja nečega  što se reformiše , nije  prihvatljivo zdravom razumu, da posle navodno izvršene reforme sve bude skuplje  za 20-30 %, to novom reformom  javne uprave Distrikta treba vratiti na prethodno stanje  što će  smanjiti cijenu  koštanja cijele javne uprave Distrikta  od  20 -30 % ili za 50 .000.000,00  KM  na godišnjem nivou , koji novac će u Budžetu Distrikta biti drugačije raspoređen u korist  podsticaja privrednog razvoja i  direktnih primanja građana Distrikta BiH  kroz razne osnove i novu radnu i socijalnu politiku  PPP Brčko…( ZAOKRET  do 180º )

  2.  Donošenje novog Zakona o javnim preduzećima Brčko Distrikta BiH                                

  Obrazloženje :

  Javna preduzeća su potrebana Distriktu za djelimično vršenje javnih komunalnih usluga i monitoring kvaliteta svih komunalnih usluga, ali ne ovako kako to radi ova vlast sa novcem  iz Budžeta  kupovinom kamona, bagra šlepera , finansirajem  investicija  u vlasništvu javnih preduzeća i  uvođenjem monopola na  šifre komunalnih djelatosti kojim se ukida pravo na rad firmama koje su registrovane za  elektro radove i usluge, za izvođenje radova vodovodnih i kanalizacionih  instalacija  i priključaka , za usluge sakupljanja i prevoza smeća i krupnog čvrstog otpada  itd. Ovo djelimično štetno navedeno, a posebno  uvedeni štetni monopol  treba ukinuti i uspostaviti ponovo tržište komunalnih djelatnosti u Distriktu kao i 2004. godine jer će  sve te usluge na tržištu biti jeftinije  i smanjit će se   nepotrebo bacanje novca iz Budžeta za pokrivanje gubitaka tih javnih preuzeća u kojima je vlast uposlila svoje političke aktiviste koje nije mogla ugurati na Budžet Distrikta, a tržišna konkurencija  će smanjiti cijene ovih usluga, pri čemu će  se u Budžetu Distrikta uštediti  caa. 5 miliona KM  godišnje , a  građani  će takđe uštediti,   po osnovu  jeftinijih  nabavki usluga za svoje  privatne  potrebe 8 priključci struje , vode, kanalizacije itd)  ,  dodatnih  caa.  2  miliona KM  godišnje (ZAOKRET 180º)                              

  Juni 2021.                                                             

  Dnevni red PPP Brčko za  šesti  mjesec Skupštinskog rada  sa zaduženjem Vlade Distrikta  i vremenskim terminima do  kada  Vlada mora realizovati  donijete  Skupštinske Odluke  po  tačkama dnevnog reda :                             

  1.Vladavina prava i pravna sigurnost u Distriktu i vraćanja povjerenja u Pravosuđe Distrikta BiH.   

  Obrazloženje :

  Vladavina prava i pravna siguernost fizičkih i pravnih lica u Distriktu je na veoma niskom nivou  i  vema diskutabilna.  Preovladava opšte mišljenje da građani i privrednici i nemaju  pravnu sigurnost u Distriktu, jer je pravni sistem Distrikta, usled velikog broja nezakonito okončanih  parnica , davno pao i usled čega odavno ne postoji  pravana sigurnost u Distriktu BiH. Takođe su  Građani  Distrikta u diskriminatorskom položaju u odnosu na Građane u entitetim BiH koji imaju veći nivo pravne zaštite od građana u Distriktu, zato što  tamo postoji i treći stepen pravne zaštite, dok građanima u Distriktu je uskraćen jedan stepen prava na zaštitu. PPP Brčko će tražiti da se i u Distriktu omogući građanima isti status  i omogući  treći stepen pravne zaštite na način, da svaki građanin po želji  može koristiti  trećestepeno pravo zaštite kod najvišeg Suda u Srajevu, Banja Luci i Mostaru, pa tek poslije pravnu zaštitu kod Ustavnog Sud BiH . Skupština  treba da nastavi da vrši ocjenu rada Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva, Pravosudne komisije i Pravobranilaštva sa  mogućnostima   poduzimanjem mjera  u cilju  dizanja na visok nivo vladavinu prava i pravnu sigurnost  u Distriktu  itd. ( ZAOKRET do 180º )

  2. Izmjene i dopune Zakona  o Sudovima  u Brčko distriktu BiH.                                  

  Obrazloženje :

  U dosadašnjem radu  Skupštine je uspostavljeno glasanje o radu Pravosuđa u Distriktu i usvajanje izvještaja o njihovom radu  u vidu informacija o svemu tome, o čemu je Skupština raspravljala i glasanjem usvajala ili ne usvajala te izvještaje i ništa više . Znači mogli su svi izvještaji Sudova i Tužilaštva u Distriktu biti neusvojeni od Skupštine Distrikta u 20 godina njihovog rada, Pravosuđe Disrikta ne bi moglo  imati nikakve  posledice, jer  su Zakone iz te oblasti predlagali Sudije,  Skupštini Distrikta , a neodgovorni  Poslanici stranaka iz prošlosti su dizali svoje ruke za te Zakone , a  da nisu niti znali za šta dižu svoje ruke. 

  Iste zakone treba mijenjati i ispravljati u cilju  vraćanja povjerenja u pravnu sisgurnost i vladavinu prava u Brčko distriktu BiH sa  svim pripremama  istih   o  uvođenju  Porote u  Distriktu BiH i ukidanje mogućnosti da predsjednik Osnovnog i Apelacionog suda i Glavni Tužilac budu članovi Pravosudne komisije  koji tako sami sebi vrše ocijene svog  rada , takođe  i promjenu naziva Pravosudne komisije u Odjel ili Ministarstvo pravde  Brčko distrikta BiH  itd. ..( ZAOKRET do 180º )

  Juli  2021.  

  Dnevni red PPP Brčko za  sedmi  mjesec Skupštinskog rada  sa zaduženjem  Vlade Distrikta vremenskim terminima do  kada  Vlada mora realizovati  donijete Skupštinske Odluke  po  tačkama dnevnog reda :   

  1. Ukidanje i smanjnjenje troškova za lične dokumente  i sve ostale  potvrde koje izdaju građanima i pravnim licima  odjeljenja i pododjeljenja Vlade  i Poreska  uprava Distrikta BiH.

  Obrazloženje :

  Svjedoci smo da za ove usluge Građanima  sistem Distrikta naplaćuje znatan novac koji nije u skladu  stvarnih troškova koji  prate  izradu tražene potvrde ili dokumneta. S obzirom da  su plate svih koji rade na tim poslovima i  svi  propratni troškovi  u tim resorima,  unaprijed osigurani  i  planirani  Budžetom Distrikta , zato u cilju povećanja standarda svih stanovnika u Distriktu, treba ukinuti ili smanjiti cijene tih usluga, do nivoa stvarne cijene njihovih  troškova koštanja ..ušteda za građane  x KM ( ZAOKRET 180º )

  2. Donošenje Odluke izradi i  prijedloga novog  Zakona o  podsticajima u Brčko distriktu BiH .                                     

  Obrazloženje :

  Ova oblast povlači  milione KM iz Budžeta Distrikta i nema povratnog efekta na smanjnje cijena svega što se  ovim mjerama i zakonom podstiče kako bi se proizvodnja povećala , a cijene proizvoda  pale,  što bi opravdalo ulaganje građanskog novca u podsticaje u Distriktu. S obzirom da je Zakon o podsticaju privrednog razvoja  više puta mijenjan i dopunjavan usled čega  nije dao  rezultate , samo  je povećavao lične budžete onih koji su naplaćivali  te milione podsticaja , a cijene na drugoj strani nisu padale , zato treba donijeti novi Zakon kojim će se utvrditi procenat izdvajanja iz Budžeta Distrikta za podsticaj privrednog razvoja u cjelini i koji  će ispuniti  svoju povratnu svrhu smanjnja cijena svega što se podstiče kako bi građani dobili jeftinije podsticajne proizvode, čime bi se opravdao izdvojeni novac građana  za podsticaje  i kojim će biti onemogućeno  da podsticaje ostvaruju  fizička  i pravna lica koja nemaju sjedište u Brčko Distriktu BiH.. Naravno, ovaj Zakon treba obuhvatiti podsticaje za  Privredu u cjelini  u kojoj su sve druge privredne grane , itd…( ZAOKRET 180º )

  Avgust 2021.  

  Dnevni red PPP Brčko za  osmi  mjesec Skupštinskog rada  sa zaduženjem Vlade Distrikta  i vremenskim terminima do  kada  Vlada mora realizovati  donijete Skupštinske  Odluke  po  tačkama dnevnog reda :                                               

  1. Vraćanje nadležnosti  mjesnim zajednicam  kao osnovnim ćelijama   društva u  Brčko distriktu BiH,  sa osiguranjem stalnog izvora prihoda iz Budžeta Distrikta BiH, za njiov rad .

  Obrazloženje:

  Mjesne zajednice su osnovne  ćelije u društvu Distrikta koje najbolje poznaju potrebe cjelokupnog stanovništva na svojoj poznatoj teritoriji . Da bi MZ-e kao registrovana pravana lica, mogle da funkcinišu, one moraju imati stalni izvor sredstav iz Budžeta Distrikta srazmjerno broju stanovnika na svom području  cirka  350 KM  po stanovniku godišnje , za što bi se  godišnje  izdvojilo  iz Budžeta Distrikta caa 35 miliona KM, od  čega bi MZ-e  finanisrale svoje razne godišnje potrebe kao i infra strukturne  potrebe , jer građani najbolje zanju šta sev njima treba , a ne da neki  političari  foteljaši iz kabineta  odlučuju šta treba građanima MZ-a u njihovim sredinama gdje  stalno žive. ( ZAOKRET 180º )

  2. Izmjena i dopuna Pavilnika u skladu novog Zakona  o podsticajima privrede Brčko  Distriktu BiH

  Obrazloženje :

  U skladu mjera o ukidanju podsticaja licima izvan Distrikta  i u  skladu novog Zakona o podsticajima privrednog razvoja Brčko distrikta BiH, a usaradnji sa asocijacijama poslovne zajednice Distrikta treba donijeti nove pravilnike  podsticaja za svaku privrednu granu posebno u Distriktu BiH i  bez mogućnosti odliva dohotka iz Distrikta po tom pitanju  itd. ( ZAOKRET 180º )

  Septembar 2021.

  Dnevni red PPP Brčko za deveti  mjesec  Skupštinskog rada  sa zaduženjem Vlade Distrikta  i vremenskim terminima do  kada  Vlada mora realizovati  donijete Skupštinske Odluke  po  tačkama dnevnog reda :

  1.  Izmjene i dopune Zakonao zdravstvenoj zašti   Brčko distrikt BiH .                                              

  Obrazloženje:

  Na osnovu svega  šo je  razmatrano i usaglašeno u Skupštini Distrikta po pitanju reforme zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BiH treba  izvršiti izmjene i dopune  postojećeg  Zakon koji na dalje u Distriktu treba da osigura plaćena prava zdravstvenih osiguranika  Distrikta BiH … ( ZAOKRET do 180º )

  2. Formiranje Ministarstva-Odjeljenja za rad i socijalan pitanja u Brčko distrikta BiH     

  Obrazloženje:

  S obzirom da ovu oblast i u okolnim zemljama reguliše upravo ovo ministarstvo zato po tom pitanju treba razmotriti,  kako je i ko je u Distriktu uređivao socijalnu politiku i kako je dodjeljivana pomoći socijalnim kategorijama nezbrinutih  i hendikepiranih osoba, nezaposlenih radnika ,nezbrinute i ugrožene djece, nezaposlenih radnika i porodica u kojima niko ne radi kao i  da  ministarstvo  u okviru svoje nadležnosti  prati druge aspekte života u Distriktu kao i  standard građana i privredni prosjek plata bez uključivanja  plata iz Budžeta radi  izračunavanja prosječne  plate . S obzirom da  do 20. godine  većina od  70% građana, nije imalo nikakve koristi od Distrikta, već je samo preživljavalo, ovo Ministarstvo treba  osigurati pretpostavke i sredstva  za poboljšanje standarda svih nabrojanih kategirija  ugroženih u Distriktu  itd..( ZAOKRET 180º )

  Oktobar  2021.                                                                        

  Dnevni red PPP Brčko za deseti  mjesec  Skupštinskog rada sa zaduženjem  Vlade Distrikta i vremenskim terminima do  kada  Vlada mora realizovati  donijete  Skupštinske Odluke  po tačkama dnevnog reda :   

  1. Reforma  zdravstvene zaštite  u Distriktu BiH.                                                                 

  Obrazloženje:

  Ova oblast je donekle definisana Zkonom o  zdravstvenoj zašti Brčko distrkta , ali zbog veoma lošeg stanja u zdravstvu Distrikta gdje su velike gužve i čekanja  u hodnicima zdravstvenih ustanova  i  gdje se veoma teško dolazi do ljekara  na vrijeme i u svako doba kada  osiguranik ili građanin koji nije osiguranik ima potrebu  i zbog same ekspeditivnosti i prava pacijenata na brzu i kavlitetnu  zdravsvenu uslugu , mora se nešto drastično mijenjati. Svjedoci smo da domaće životinje imaju bolji  tretman liječenja nego ljudi u Distriktu, jer kada je domaća životinja bolesna , pozivom  na  telefon , veterinar dolazi direktno govečetu u štalu ili farmu i liječi isto  , dok čovjek mora ići u  zdravstvene ustanove gdje  je malo  ljekra koji su radi nečega malo i  plaćeni  što treba mijenjati na bolje , gdje se još više razbolimo itd.( ZAOKRET do 180º)

  2.Ukidanje  monopola  i uspostava  tržišta komunalnih djelatnosti u Distriktu BiH radi zaštite interesa građana i pravnih lica i Budžeta Brčko distrikta .                                 

  Obrazloženje:                                                                                                        Ova oblast je veoma koruptivna i totalno oskrnavljena usled čega je i prvobitni dobar Zakon o komunalnim djelatnostima BD BiH  mnogim štetnim  monopolskim izmjenama i dopunama poskupljao sve komunalne usluge u Distriktu BiH i nametnuo štetni monopol u ovoj oblasti, usled čega građani plaćaju ogromnu cijenu kao i Budžet Brčko distrikta, to sve treba vratiti kako je bilo dobro regulisano prvobitnim Zakonom  kojeg  su  političari prošlosti toliko puta mijenjali i dopunjavali da ponovne izmjene i dopune nemaju smisla. Treba očistiti  taj zakon od svih izmjena i dopuna i donijeti novi Zakon o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH  koji će biti naklonjen interesima građana kako bi se uspostavilo ponovno tržište komunalnih djelatnosti u Distriktu  što bi pojeftinilo sve komunalne usluge  u Distriktu BiH  itd.( ZAOKRET do 180º )

  Novembar 2021.  

  Dnevni red PPP Brčko za jedanesti mjesec Skupštinskog rada sa zaduženjem Vlade Distrikta i vremenskim terminima, do  kada  Vlada mora realizovati  donijete  Skupštinske Odluke  po  tačkama dnevnog reda :                                                                     

  1. Izmjene i dopune Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.        

  Obrazloženje:

  Postojeći Krivični zakon  Distrkta BiH stimuliše sve učesnike u organizovanom sistemskom kriminalu,  da sami protiv sebe, kao nn lica podnosu  krvične prijave  za izvršene zloupotrebe položaja kojom prilikom su za sebe nezakonito pribavili  ličnu korist i organizovano napravili velike društvene štete: npr.  u privatizaciji, potpisanim štetnim ugovorima  milionskih vrijednosti , štetene i nezakonte velike javne nabake, itd. , jer ako je organizovani kriminal, onda su svi  iz sistema umiješani  u kriminal i organizovano uvezani , što znači da će ta krivična prijava, bez obzira na sve dokaze,  završiti u ladici Tužilštva , a kada se to desi , po važećem Krivičnom Zakonu , niko više nema pravo da  pokreće pitanje krivične  odgovornosti po tom pitanju u BiH,zato ovaj Zakon treba promijeniti , da se poslije  odbačenih krivičnih prijava od strane Tužilaštva Distrikta,  mogu pokretati i privatne tužbe  u parničnom postupku protiv takvog kriminala i korupcije i organizovanog sistemskog kriminala u Distriktu BiH  itd.  ( ZAOKRET do 180º )

  2. Uvođenje Instututa lične odgovornosti  pojedinaca u institucija sistema  Brčko distrikta  BiH                             

  Obrazloženje:

  Ovaj institut lične odgovornosti postoji svugdje u civilizovanom svijetu, zato ga treba hitno uvesti kao pravilo sa zakonskom snagom u svim institucijama sistema, udruženjima građana, Mjesnim zajednicama, sportskim klubovima, kulturno umjetničkim drusštviam sve zabog bržeg , lakšeg i korektnijeg obavljanja potreba građana u svim navedenim ustanovama i sve sa postojanjem istražnog postupka i kaznenih sankcija i krivične odgovornosti za one u sistemu,  za koje se utvrdi da su prekršili  institut  lične odgovornosti i otežali ili nisu izvršili  usluge građanima u Distriktu BiH , kao u Japanu ( ZAOKRET 180º )        

  Decembar 2021.

  Dnevni red PPP Brčko za dvanesti  mjesec Skupštinskog rada sa zaduženjem Vlade Distrikta i vremenskim terminima, do kada Vlada mora realizovati  donijete Skupštinske Odluke po tačkama dnevnog reda :

  1.  Izmene pravilnika o dodjeli grant sredstava nevaldinom sektoru i pojedincima u Distriktu BiH.   

  Obrazloženje:

   U Distriktu je registrovano preko 550 udruženja građana  kao „koretora društva“, koja su registrovali  pretežno  članovi stranaka za koje nije bilo više mjesta za uhljebljenje u Budžetu Distrikta, zato u 90% ovih udruženja nekoliko ljudi fiktivno vode udruženja , a  aktuelne političke stranke,  svima izglasaju  dodjelu novca iz Budžeta za neke, kao, programske aktivnosti tih udruženja , koji svake godine, u najvećem dijelu, završi u džepovima  ljudi tih nekoliko stotina  stranačkih  udruženja , za šta  se godišnje  u prosjeku isplati iz Budžeta caa.  20 miliona KM, dok je na drugoj strani opšta korist za Distrikta BiH  0 KM.  Za ovu oblast , po pitanju  istraga o legalnosti utroška javnog novca  nije bilo zainteresovano niti Tužilaštvo Distrikta, zato sve ovo više ne treba finansirati , a ostatak udruženja, koja opravdaju svoju ulogu korektora društva u Distriktu , treba podržavati ,  Budžetska ušteda  caa  18.000.000,00 KM godišnje…( ZAOKRET do 180º )

  2. Izmjene i dopune zakona o Budžetu Brčko distrikat BiH.                          

  obrazloženje:

  Zakon o Budžetu Brčko distrikta BiH treba mijenjati,  da u buduće  prijedlog Budžeta Distrikta BiH od strane  Vlade i sve kritike i prijedlozi koji budu izloženi i obrazloženi na javnim raspravama i podouprijeti pismeno od predstavnika predlagača mjesnih zajednica, renomiranih udrženja građana i samih građana u Distriktu, moraju biti predmet razmatranja na sjednicama Vlade, a oni prijedlozi sa javnih rasprava , koji nebudu uvršteni u prijedlog Budžeta, da  budu predmetom rasprave direktno na  Skupštini Distrikta  BiH i debelo obrazloženo, ako nešto od svega predloženog sa javnih rasprava ne bude usvojeno i još druge izmjene,kao npr: , usvojeni  Budžet i sve njegove stavke niko ne smije više  mijenjati bez Skupštine, kao što se to radilo  u prethodnim  vladama  Distrikta kojom prilikomsu  su kršeni zakoni o Budžetu distrikta BiH. Takođe novim Zakonom o Budžetu Distrkta treba odrediti procenat za izdvajanje za podsticaj za  privredu, podsticaj  mjesnim zajednicama i podosticaj za penzionere  Brčko distrikta BiH    itd. ..( ZAOKRET do 180º )                                                                                                               Ovaj politički program  rada PPP Brčko u Skupštini Distrikta BiH za jednu  2021. godinu , stvara preduslove za mnogo bolji  DALJNJI život i rad  svih Građana u Distriktu BiH , a podsjećamo, da se Program  ZAOKRETA DO 180 º, odnosi  na  sistemske  ISPRAVKE  u Distrikta  što su potrošeni političari stranaka iz prošlosti  štetno  nametnuli  za vrijeme  svoje 20-to  godišnje štetene vladavine, usled čega  i  nije moglo biti  boljitka   ZA  70 %  nezadovoljnih  stanovnka,  ZATO DISTRIKT  nije  LOKACIJSKA  NAGRADA I  PREDNOST  ZA ŽIVOT I RAD ,  već  LOKACIJSKA  KAZNA I HENDIKEP  za nezadovoljne Brčake, zato PPP Brčko  smatra  da sve što je navedeno treba mijenjati i ispravljati  zaokretom do 180º  u pravcu interesa građana i  privrede Distrikta BiH,   A    AKO  I  VI   GRAĐANI I PRIVREDNICI  MISLITE  DA  TREBA,    neophodan  JE  ZAOKRET do 180º ! …Sretno u ZAOKRET  !

  ZAKLJUČAK

  Uvaženi Birači, očigledno je  da  10-ak  BiH  stranaka  vladaju Distriktom 20 godina na čelu sa političarima – Brčacima koji tvrde  da  su za  Distrikt  uradili  sve dobro i  u skladu svojih plitičkih programa velikih riječi i obećanja, zato opet traže od Birača  glas  , da nastave isto da vladaju u Distriktu BiH,  bez da išta mijenjaju  od onoga kako su do sada vladli , jer to je njihov maksimum .

  PPP Brčko smatra, da  su tih 10 BiH stranaka pozicije i opozicije organizovano i zajedno radili  i  uspostavili  „karcinom  sistem u Distriktu BiH“ sa ogromnom birokratijom koja jede  Distrikt iznutra, pri čemu najveći dio tkiva Distrikta  20 godina odumire.

  Bez promjene stanja i bez lijeka protiv opake  sistemske bolesti Distrikta BiH , Distrikt će nestati .

  PPP Brčko nudi  svoje konkretne političke programe, kao  lijek  za  bolesni sistem  Distrikta BiH  do konačnog ozdravljenja , pod uslovom da 70%  nezadovoljnih građana  kao zdravog tkiva Distrikta, prihvati  ponuđeni lijek, koji se zove ZAOKRET .

  PPP Brčko  nudi  nezadovoljnim Biračima set političkih programa,  u kojima navodi  šta sve nije dobro u sistemu Distrikta BiH  i kako će i do kada  će sve  to da  promijeni  na bolje, u dijapazonu promjena  od  0º do 180º,  kako bi Distrikt BiH  stvarno postao LOKACIJSKA NAGRADA I PREDNOST ZA ŽIVOT I RAD svih njegovih Građana.

  KO NE VIDI  KORIST ZA SEBE I PORODICU, KOD OVOLIKO ZAOKRETA TAJ JE SLIJEP KOD OČIJU

   PARTIJA PRIVREDNOG PROGRESA BRČKO DISTRIKT  BiH

    NEMA  NOVAC DA KUPUJE  BIRAČE I NJIHOVE GLASOVE  !

    NEMA  NOVAC  ZA  BILBORDE  I PLAKATE  PO  BANDERAMA  !

    NE NUDI PROGRAM DUGIH  GOVORA I PRAZNIH OBEĆANJA,  KAO  STRANKE  PROŠLOSTI  !

    NUDI   ZBIRKU  KONKRETNIH  PROGRAMA  ZAOKRETA DO 180 º, U SISTEMU DISTRIKT  BiH !

  OVO JE PARTIJA PRIVREDNOG PROGRESA  BRČKO  BiH ( PPP )  I NJEN POLITIČKI  PROGRAM,

  ZA PRVU  2021.GODINU,  OD ČETIRI,   A VI STE  BIRAČI,  OSTALO JE  NA VAMA .

  A KOJI  JE PROBLEM,  DA  I OSTALE  ENTITETSKE STRANKE U  BRČKLKOM  OBJAVE OVAKO SVOJE POLITIČKE PROGRAME  AKO IH UOPŠTE IMAJU , PITA PPP BRČKO  DISTRITA BiH ?