Poziv za dostavu komentara na prednacrt Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH

Foto: Otisak.ba/Arhiva

Pozivaju se organizacije civilnog društva (nevladine organizacije, udruženja građana i fondacije), kao i zainteresovana javnost, da dostave eventualne komentare na Prednacrt zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Donošenjem navedenog propisa trebala bi se na sistemski način urediti, regulisati i definisati ova veoma važna oblast koja je od izuzetnog društvenog značaja za Brčko distrikt BiH.

Nakon obavljenih sveobuhvatnih konsultacija i pristiglih komentara, namjera je da se dobije što kvalitetniji Zakon o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, čija primjena bi osigurala najpozitivnije moguće efekte i dobrobit u ovoj lokalnoj zajednici.

Svoje komentare u pisanoj formi možete dostaviti putem elektronske pošte na adresu: srdjan.kisic@bdcentral.net.

Rok za dostavu komentara je 22. 6. 2020. godine.  

Autor: Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade BD BiH