Posljedice korupcije u zdravstvu

Foto-ilustracija

Mnogo je korupcije u vladinim, privatnim i kvazi-privatnim zdravstvenim sistemima (Svjetska banka definira korupciju kao „zloupotrebu javne funkcije u privatne svrhe“). Upotreba moći i uticaja od strane zdravstvenih radnika, službenika i organizacija za samoobogaćivanje sukobljava se sa njihovim javnim ulogama. Korupcija se može podijeliti u četiri glavne vrste: podmićivanje, krađa, birokratska ili politička korupcija i dezinformacije radi privatne koristi.

Posljedice:

- Reklama -

Koruptivne aktivnosti u zdravstvenom sektoru mogu imati posljedice u tri područja.

Zdravlje i zdravstveni sistem. Koruptivna aktivnost će vjerovatno oštetiti sposobnost zdravstvenog sistema da pruža visokokvalitetnu i efikasnu njegu ljudima koji mogu imati najviše koristi. Sve je više dokaza da visoki nivoi korupcije osiromašuju stanovništvo, povećavaju nejednakost i dovode do pogoršanja zdravstvenog stanja, posebno među najranjivijim grupama stanovništva.

Preduzetnička aktivnost. Prisustvo značajnog kvazi-privatnog sistema koji koruptivno djeluje u javnom sektoru može biti štetno za razvoj snažnog privatnog sektora. Privatnim pružaocima usluga može često biti unosnije da koriste javne ustanove, sa svojim zalihama medicinske opreme i pacijentima, nego da uspostave svoje klinike i mehanizme za regrutovanje pacijenata.

Makroekonomija. Sve je više dokaza da korupcija značajno smanjuje ekonomski rast i ulaganja privatnog sektora. Kao i kod ostalih sektora, korupcija u zdravstvenom sektoru prelila se efektima na makroekonomiju.

Iako se korupcija može naći u svim zemljama, njeni su učinci posebno razorni u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Politička razmatranja

Sprečavanje korupcije u zdravstvenom sektoru složen je i težak zadatak. Naročito važan izazov je razvoj istinski djelotvornog sistema revizije i odgovornosti koji ne samo da razotkriva korupciju, već djeluje na takvim otkrićima. Svi procesi takvog sistema moraju biti eksplicitni i transparentni, a zakoni i propisi o borbi protiv korupcije moraju se pažljivo provoditi. Jedan od načina za pomoć u mjerenju kvaliteta javnih usluga je objavljivanje percepcije javnosti o korupciji u određenim vladinim odjelima i medicinskim ustanovama. Prava pacijenata trebaju biti jasno razgraničena, sistem bi trebao olakšati registraciju i istragu žalbi, a uzimanje žalbi putem suda trebalo bi pojednostaviti i učiniti jeftinijim.

Tržišni podsticaji mogu se takođe koristiti za efikasnije regulisanje sistema zdravstvene zaštite. Prednost poticaja je u tome što su, za razliku od regulatornih postupaka, univerzalni i ne zahtijevaju izoliranje pojedinačnih slučajeva korupcije. Međutim, mora se napomenuti da će takvi tržišni poticaji pošteno funkcionirati samo ako su dobro osmišljeni u kontekstu cjelokupne regulacije zdravstvenog sistema i ekonomije.

Mnogo se može učiniti na smanjenju korupcije, ali ne smije se stati nakon prvog koraka. Sve je očiglednije da sve zainteresirane strane u zdravstvenom sistemu – javne vlasti, platitelji, pružaoci usluga, profesionalna udruženja, građani itd. – moraju biti uključene, a da je takođe neophodna međunarodna saradnja.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.