Organizacije civilnog društva u saradnji sa kancelarijom za borbu protiv korupcije: Šta i kako?

Foto-ilustracija

Bosna i Hercegovina je država koja se zakonskim okvirima, strategijama i konvencijama opredijelila za borbu protiv korupcije. Takođe, zakonskim okvirima, strategijama i konvencijama opredijelila se i za partnerstvo javnog i civilnog sektora odnosno civilni dijalog sa organizacijama civilnog društva. Brčko distrikt BiH kao posebna administrativna jedinica unutar Bosne i Hercegovine se takođe opredijelila za saradnju javnog i civilnog sektora.

Šta je osnov za saradnju?

U svojstvu toga organizacije civilnog društva su se uključile u antikorupcijske aktivnosti po principima djelovanja kao prevencija i represija. U svojstvu djelovanja borbe protiv korupcije civilni sektor se nalazi u lancu zajedno sa tijelima za borbu protiv korupcije, institucijama i sektorima. Da bi kancelarija za borbu protiv korupcije sarađivala sa organizacijama civilnog društva na antikorupcijskim aktivnostima neophodno je, prije svega, da:

  • Organizacije civilnog društva rade na principima poštivanja etičkih kodeksa;
  • Organizacije civilnog društva rade na pricipima profesionalnog ponašanja;
  • Organizacije civilnog društva rade aktivnosti iz oblasti korupcije koje nisu u sukobu sa pozitivnim praksama.

Kako se može ostvaariti saradnja?

Saradnja kancelarije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva može se ostvariti na dva načina:

  • Načelna podrška – u svojstvu kada kancelarija podržava rad organizacija civilnog društva koji ima za cilj prevenciju i/ili suzbijanje korupcije bez da zajednički istupa sa organizacijom civilnog društva;
  • Partnerstvo – u svojstvu kada kancelarija za borbu protiv korupcije zajednički, kroz partnerski odnos sa organizacijom civilnog društva djeluje u realizaciji određene antikoruptivne radnje.

Kako je u prethodnom periodu naglašeno, Brčko distrikt BiH je usvojio niz zakonskih rješenja koja regulišu pitanje antikorupcije, uključujući u njih i Zakon o Kancelariji za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH. Istim je predviđen niz aktivnosti u kojima se može ostvariti civilni dijalog koji se nadamo da će se uspostaviti samim početkom rada Kancelarije u Brčko distriktu BiH u skorijoj budućnosti.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.