More

  Od Save, preko sela, pa do Majevice: Turistički potencijali Brčko distrikta

  Brčko distrikt, zahvaljujući svom geografskom položaju, turističku ponudu može da razvija u raznim pravcima.

  Ono što je na prvi pogled uočljivo jeste činjenica da je Brčko naslonjeno na rijeku Savu, kao i neposredna blizina Majevice.

  Rijetki su gradovi koji mogu da se pohvale takvim potencijalima. Namjerno kažemo potencijalima, jer se do sada, a uzećemo period od dobijanja statusa Distrikta, jako malo uradilo na kreiranju ponude koja je naslonjena na pomenute potencijale.

  Kako smo mišnjenja da ne treba izmišljati toplu vodu, dovoljno je prepisati dobru praksu iz zemalja regije.

  Planina Majevica je niska planina smještena u sjeveroistočnom dijelu BiH, predstavlja veliki prirodni potencijal za razvoj turizma na teritoriji Brčko distrikta. Postoje mogućnosti za razvoj izletničkog, sportsko – rekreativnog i adrenalinskog turizma.

  Planina Majevica se ubraja u niže, lišno – rudne planine sa dinarskim pravcem pružanja (sjeverozapad-jugoistok) u dužini od oko 60 km. Jezgro planine čine stare magmatske rudonosne stijene. One su od serpentina i tufita. Bogata je listopadnim šumama, na sjeveroistočnim padinama dominantna su stabla bukve dok hrast i grab na jugozapadnim padinama. Na Majevici raste jedna varijacija bijelog sljeza, majevički bijeli sljez (Althaea officinalis var. Majevica), vrlo ljekovita.

  Činjenica je takođe da su na prostoru Majevice, a koji je naslonjen na Brčko, uočeni određeni nezanemarivi pomaci u smijeru razvoja turističke ponude, posebno u smislu gore pomenutih izletničkog, sportsko-rekreativnoj, planinarskog. Poseban doprinos u tom smislu, dala su planinarska društva na teritoriji Brčko distrikta, kao i mnogobrojne organizacije koje svoje aktvnost u velikoj mjeri vežu za
  prirodu.

  Uz izvinjenje ukoliko smo nekoga preskočili, što nam nije bila namjera, daćemo sebi za pravo da posebno istaknemo PD Granaš, PD Njivce, PD Team Work, PD Platane, kao i TRK Majevica, ekipu zaslužnu za afrimaciju brdskog trčanja na našim prostorima.

  Desetine kilometara planinarskih staza, „zip lajn“ adrenalin park, kao i drugi sadržaji za djecu, ali i odrasle, sigurno predstavljaju sadržaje koji privlače ljude koji vole boravak u najnetaknutijim dijelovima prirode, koji se mogu pronaći kod nas.

  Rijeke

  Područje Brčko distrikta odlikuje se razgranatom hidrografskom mrežom, a okosnicu čini rijeka Sava, granična rijeka, sa svojim pritokama: Tinjom, Brkom, Lukavcem, Rašljankom, Zovčicom, Lomnicom i Stepačkom rijekom. Sve vodene tokove karakterišu brojni meandri, osim rijeke Brke, koja grad dijeli na dva dijela, a obale povezuju dva mosta,

  Najduži riječni tok je rijeka Tinja 69 km, a izvorišta svih rijeka nalaze se na planini Majevici. Rijeke, iako baš nemaju uređena korita, predstavljaju značajan turistički motiv, a njihova atraktivnost se zasniva na mogućnost kupanja, ribolova, splavarenja, plovidbe itd. Upravo ova rijeka , zajedno s rijekom Savom predsatavljaju važan turistički potencijal.

  Na prostoru Brčko distrikta, od Zovika preko Maoče i Stjepkovice do Bijele postoje kvalitetne pitke vode koje u prirodnom stanju zadovoljavaju važeće standarde o kvaltetu pitkih voda, čija izvorišta, takođe, mogu biti značajni za izletnički, ali i druge vidove turizma (seoski), koji u monogim zemljama sa sličnim karakteristima predstavljaju motore razvoja sela i ruralnih područja.

  Uz rijeku Savu na samo 400m od centra grada nalazi se izletište i šetalište Ficibajer koje pruža mogućnost kampovanja, sportske rekreacije, ribolova.

  U toku 2020. godine u svrhu razvoja turističke ponude grada, napravljena je i plaža na rijeci Savi u Brezovom Polju. Uređeno je nekoliko stotina metara savske obale i napravljeno je nekoliko objekata za kupače i turiste.

  Potencijale rijeke Sve prepoznaju i brčanska sportska udruženja: KKK Zaveslaj Brčko, KKK Haris Suljić, Ronilački klub „Nemo“, plivački klubovi, nautički klubovi, ribolovačka društva, odbojkaški klubovi koja su svoje djelovanje vezali za rijeku Savu, te kao takvi predstavljaju značajne partnere za sve koji će u budućnosti raditi na obogaćivanju turističke ponude, a koja se vezuje za rijeke, posebno za Savu.

  Iako su hidrografski turistički potencijali Brčko distrikta skromni, ipak obavezuju ozbiljniji pristut u obradi i stavljanje u funkciju turizma, a naročito staviti akcenat na plovnost rijeke Save i luke, ujedno i najveće u BiH. Upravo jedna kvalitetna i kompleksna valorizacija hidropotencijala Brčko distrikta treba da stvori dopuske sadržaje postojećih turističkih potencijala, a boravak učini prijatnijim, raznovrsnijim i kompletnijim.

  Seoska naselja Brčko distrikta pružaju specifična obilježja aktuelne ruralne sredine, te na taj način mogu biti atraktivna za iniciranje turističkih kretanja.

  Novo otkrivanje sela

  Sela Brčko distrikta, ima ih oko 60, nalaze se na prelazu iz ravnice u pobrđe i niskoplaninaki prostor, a u okolini svakog nalaze se prirodne turističke vrijednosti kao i kulturno-istorijski spomenici. Turistički interesantni detalji ruralnog turizma su i narodna nošnja, folklor, običaji, svetkovine, gastronomija, interesantni arhitektonski detalji, gostoljubivost, po srpskoj, bošnjačkj i hrvatskoj tradiciji.

  Jedan od najvažnijih motiva za pokretanje ruralnog turizma, jeste parola „povratak prirodi“ ili kako se popularno naziva „eko-turizam“. U posljednje vrijeme pojavljuju se i drugi motivi, kao npr. aktivni odmor tj. pomaganje u obavljanju poslova u seoskom domaćinstvu, zatim rekreacija, izleti, različiti sportovi, ribolov, vožnja biciklom itd.

  Za seoski turizam, po pravilu opredjeljuju se porodice, ali i grupe, koji su zasićeni gradskim načinom života, za tzv. dugi odmor u toku proljeća i jeseni. S ozirom na geografski položaj i reljef ,sela Brčko distrikta mogu biti proizvod nekih seoskih oblika turizma, kao npr. seoska turistička radinost ili katunski turizam

  Ukrasi Save, ukrasi grada

  Rijeka Sava tokom cijele godine, a posebno u periodima gniježdenja ptica vodenih staništa, biva ukrašena sa mnogobrojnim pticama, koje su često predmet posmatranja i fotografisanja.

  Upravo taj fenomen, okupljanja ptica vodenih staništa u grupe, zbog lakšeg prezimljavanja, u svijetu je prepoznat kao potencijal za privlačenje ornitologa. Fenomen koji privlači ornitologe iz cijelog svijeta jeste i zimovanje sova malih ušara.

  Nama najbliže svjetsko zimovalište sova malih ušara jeste u Kikindi, čije sove su postale atrakcija za turiste-ornitologe iz cijelog svijeta. U našoj blizini, najveće zimujuće grupe sova malih ušara primijećene su u Samcu i Srpcu, ali su prisutne i u Brčkom, u centru grada.

  Pored panoa koje vidite iznad, a koji će se uskoro naći na relevantnim mjestima u gradu, na prostoru o kojem računa vodi PD Granaš u Štrepcima, naći će se panoi sa zanimljivom florom i faunom našeg kraja, ali i gljivama koje najčešće možemo pronaći u šumama Majevice.

  Na kraju, iako su potencijali na području našeg grada daleko od iskorištenih, mjesta za odmor, ali i brojne aktivnosti itekako ima. Brojna odmarališta, sadržaji, aktivnosti… Sve to djelo je nekolicine entuzijasta, ljudi koji istinski vole svoj grad i njegovu okolinu.

  Zato, vrijeme provedeno u prirodi ne može se smatrati loše iskorištenim. Naprotiv.

  Tekst je djelo brčanskog Kluba ljubitelja prirode i prijatelja

  Izvor: nula49

  Čitano

  Povezani članci