Misija OSCE u BiH pozdravlja objavljivanje registra zaposlenih i imenovanih lica u organima javne uprave u BDBiH

  Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini podržala je Vladu Brčko distrikta BiH u razvoju online registra zaposlenih i imenovanih lica u organima javne uprave.

  Registar, koji je pokrenut 20. avgusta 2020. godine, je dodatni korak u osiguranju transparentne upotrebe javnih finansija u Distriktu, a time i jačanju povjerenja građana u institucije Brčko distrikta BiH.

  - Reklama -

  Registar će, kada bude u potpunosti ažuriran, dodatno omogućiti pristup finansijskim podacima o zaposlenicima u javnoj upravi i institucijama  Distrikta, o osobama imenovanim na javne funkcije, kao i o osobama imenovanim u nadzorna i upravna tijela, odbore, komisije i radne grupe. Kako bi se obezbijedila tačnost i integritet Registra, očekuje se redovno ažuriranje podataka u njemu.

  Misija OSCE-a u BiH je do sada pružala podršku kako zakonodavnim tako i izvršnim strukturama u državi u unapređenju aktivnosti u borbi protiv korupcije.  U tom smislu, Misija je maksimizirala potencijal digitalne tehnologije u sprečavanju korupcije, a upravo je Brčko distrikt posljednji  primjer optimizacije.  

  Misija OSCE-a u BiH ostaje i dalje posvećena pržanju podrške Distriktu u preduzimanju dodatnih koraka na jačanju transparentnosti i odgovornog raspolaganja budžetskim sredstvima,  u korist svih građana Brčko distrikta BiH.

  Autor: Misija OSCE-a u BiH