Istraživanje o poljoprivrednoj proizvodnji u Brčko distriktu

Foto-ilustracija
Autor: Agencija za statistiku BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi tokom decembra, dva redovna statistička istraživanja iz oblasti poljoprivrede na uzorku kreiranom iz Popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine: Anketa o poljoprivrednoj proizvodnji – biljna proizvodnja 2020 i Anketa o poljoprivrednoj proizvodnji – stočna proizvodnja 2020.

Ankete će provoditi oko 100 anketara i kontrolora akreditovanih od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS, na reprezentativnom uzorku od 15.200 slučajno odabranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Istovremeno, biće anketirano i 2.136 pravnih lica i preduzetnika metodom dostavljanja upitnika putem pošte.

U Brčko distriktu biće anketirano 986 porodičnih gazdinstava i 112 pravnih lica i preduzetnika.

S obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID -19, Agencija za statistiku BiH je odlučila da se ankete u Brčko distriktu provode, umjesto direktnog intervjua u domaćinstvima, putem telefona. Zbog kvaliteta podataka, aktivnost anketiranja se realizuje u dvije faze. U prvoj će anketari posjetiti domaćinstva iz uzorka s ciljem ažuriranja telefonskih brojeva, uz minimalan kontakt sa nosiocem domaćinstva, bez ulaska u kuću/stan i poštivanje svih epidemioloških mjera. U drugoj fazi anketari će, putem telefonskog poziva, prikupljati podatke o poljoprivrednoj proizvodnji u BiH od nosioca ili punoljetnog člana domaćinstva. 

Anketari će prikupljati podatke o poljoprivrednim površinama i ostvarenoj proizvodnji ratarskih kultura, povrća, voća i grožđa, o planovima sjetve za narednu godinu, brojnom stanju stoke i stočne proizvodnje, kao i površinama zakupljenog poljoprivrednog zemljišta.

Zbog značaja anketa o biljnoj i stočnoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, Agencija za statistiku BiH,  moli nosioce porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, odgovorne osobe u pravnim licima i preduzetnike za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.