Grupa država protiv korupcije Vijeća Evrope – GRECO

Foto-ilustracija

Vijeće Evrope formiralo je Grupu država za borbu protiv korupcije (GRECO) 1999. godine, sa ciljem da nadzire primjenu Konvencija Vijeća Evrope, odnosno usklađenost zakonodavstava zemalja članica sa antikoruptivnim standardima Vijeća Evrope.

Osnovna ideja postojanja GRECO je da se kroz mehanizam zajedničkih evaluacija i tzv. kolegijalnog pritiska unaprijedi kapacitet država članica za efikasniju borbu protiv korupcije, da se identifikuju nedostaci u nacionalnim zakonodavnim rješenjima i ubrzaju neophodne izmjene.

- Reklama -

Evaluacija rezultira preporukama državama članicama usmjerenim na unaprijeđenje propisa, kao i na institucionalne i praktične reforme. Nakon toga slijedi postupak utvrđivanja usaglašenosti sa ciljem procjene mjera koje su članice preduzele kako bi preporuke i sprovele.

Pored toga, GRECO predstavlja i platformu za razmjenu dobrih praksi u domenu prevencije i otkrivanja korupcije.

GRECO dakle prati implementaciju mjera predviđenih Krivičnopravnom konvencijom o korupciji. Konvencija sadrži odredbe u vezi sa pomaganjem i posticanjem, imunitetom, kriterijima za određivanje nadležnosti država, odgovornosti pravnih lica, uspostavljanjem specijaliziranih tijela za borbu protiv korupcije, zaštitom osoba koje sarađuju sa istražnim ili tužiteljskim organima, prikupljanjem dokaza i konfiskacijom dobiti.

Konvencija propisuje povećanu međunarodnu saradnju (uzajamnu pomoć, izručenje i pružanje informacija) tokom istrage i krivičnog gonjenja krivičnih djela korupcije. Države koje ratifikuju Konvenciju, a nisu članice GRECO-a, samim činom ratifikacije, ex lege, postaju članice navedene organizacije.

Krivičnopravna konvencija o korupciji predstavlja instrument čiji je cilj koordinirana inkriminacija velikog broja korupcijskih djela. Konvencijom se propisuju dodatne krivičnopravne mjere i poboljšava međunarodna saradnja u procesuiranju krivičnih djela korupcije. Stupila je na snagu 1. jula 2002. godine, a njenu primjenu prati GRECO.

Članstvo u Grupi nije ograničeno isključivo na zemlje članice Vijeća Evrope.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.