EU deklaracijom istakao podršku Zapadnom Balkanu

  U Sofiji je usvojena deklaracija u 17 tačaka, kao i njen aneks koji se odnosi na veze EU-a i Zapadnog Balkana.

  Fotoreporter: Talha Öztürk - Anadolu Agency

  Čelnici Evropske unije i njenih država članica, u konsultaciji s partnerima sa Zapadnog Balkana, usvojili su u četvrtak u Sofiji deklaraciju u 17 tačaka, u kojoj su ponovili nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regije i naveli zadatke i principe koje bi strane trebale ispunjavati tokom procesa eurointegracija.

  Usvojen je i aneks deklaracije koji se odnosi na jačanje veza i saradnje EU-a i Zapadnog Balkana.

  Tekst deklaracije glasi:

  “Mi, čelnici EU-a i država članica, u konsultacijama s partnerima sa Zapadnog Balkana i u prisustvu relevantnih regionalnih aktera, danas zaključujemo sljedeće:

  1. EU pozdravlja zajedničku posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana evropskim vrijednostima i principima, kao i viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope, podržane našim historijskim, kulturnim i geografskim vezama i uzajamnim političkim, sigurnosnim i ekonomskim interesima.

  2. Podsjećajući na samit u Solunu 2003. godine, EU ponovo potvrđuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Na osnovu dosadašnjeg napretka partneri sa Zapadnog Balkana ponovo su potvrdili posvećenost evropskoj perspektivi kao svom čvrstom strateškom izboru, povećanju svojih napora i uzajamnoj podršci. Kredibilitet ovih napora zavisi od jasne javne komunikacije.

  3. EU je odlučan pojačati angažman na svim nivoima kako bi podržao političku, privrednu i društvenu transformaciju regije, između ostalog, i kroz pojačanu pomoć koja se zasniva na konkretnom napretku u oblasti vladavine prava, kao i u društveno-ekonomskim reformama partnera sa Zapadnog Balkana.

  4. EU pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana prioritetu demokratije i vladavine prava, naročito kad je riječ o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, dobrom upravljanju, kao i poštivanju ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina. Njihovo efikasno provođenje reformi počiva na tim osnovama. Civilno društvo i nezavisni mediji igraju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

  5. EU podržava opredjeljenje partnera sa Zapadnog Balkana da nastave jačanje dobrosusjedskih odnosa, regionalne stabilnosti i saradnje. To se naročito odnosi na pronalaženje i primjenjivanje konačnih, inkluzivnih i obavezujućih rješenja za bilateralne sporove ukorijenjene u naslijeđu prošlosti i ulaganje dodatnih napora u pomirenje.

  6. Izgradnja guste mreže veza i mogućnosti u regiji i s EU-om od vitalnog je značaja za približavanje naših građana i ekonomija, kao i za unapređenje političke stabilnosti, ekonomskog prosperiteta, kulturnog i društvenog razvoja. Na osnovu postignutog napretka, uključujući i regionalne inicijative, obavezujemo se da unaprijedimo povezanost u svim dimenzijama: saobraćajnoj, energetskoj, digitalnoj, ekonomskoj i ljudskoj.

  7. EU se složio da promoviše tržišno i investicijsko prijateljsko okruženje na Zapadnom Balkanu kako bi se brže kretao prema digitalnoj ekonomiji i održivim i klimatski prijateljskim društvima u skladu s Pariskim sporazumom. Energetska sigurnost bit će prioritetna, uključujući poboljšanu energetsku efikasnost, bolje prekogranične međusobne veze, diversifikaciju izvora i puteva, kao i balansiranu energetsku mješavinu koja bolje integriše obnovljivu energiju.

  8. Poseban naglasak bit će stavljen na stvaranje novih mogućnosti za mlade, uz istovremeno osiguranje da to doprinosi društveno-ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana.

  9. U tu svrhu EU pozdravlja posvećenost partnerskih zemalja Zapadnog Balkana, između ostalog, tome da ubrzaju provođenje stečenog u okviru Sporazuma o energetskoj i saobraćajnoj zajednici, a kako bi se uklonile sve administrativne prepreke na granicama, dovršilo regionalno tržište električne energije i hitno primijenio višegodišnji akcijski plan za razvoj regionalnog ekonomskog područja iz jula 2017. godine. EU će nastaviti podržavati ove napore.

  10. EU i Zapadni Balkan dijele brojne sigurnosne izazove koji zahtijevaju koordinisano individualno i kolektivno djelovanje. Kad radimo zajedno, sposobni smo efektno riješiti ove probleme. Naša saradnja na rješavanju ilegalnih migracijskih tokova pokazala je vrijednost i nastavit će se razvijati.

  11. Suzbijanje terorizma i ekstremizma, uključujući finansiranje, radikalizaciju i povratak stranih terorističkih boraca, zahtijeva našu povećanu saradnju.

  12. EU i partneri sa Zapadnog Balkana potvrdili su da su rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala esencijalni za regionalnu političku i socioekonomsku transformaciju, kao i za regionalnu stabilnost i sigurnost, koje su u interesu građana. EU pozdravlja njihovu predanost u preduzimanju odlučne akcije, saradnji s EU-om i međusobno, u borbi protiv trgovine ljudima, uzgoja droge, krijumčarenja ljudi, droga i oružja.

  13. EU pozdravlja doprinos partnera sa Zapadnog Balkana svojoj zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (CFSP) u svim njihovim aspektima i očekuje progresivno produbljivanje saradnje u ovom području, posebno poboljšan nivo usklađivanja, naročito u vezi s problemima u kojima su glavni zajednički interesi u pitanju.

  14. Protiv dezinformisanja i drugih hibridnih aktivnosti borit će se kroz veću saradnju u elastičnosti, sajbersigurnosti i strateškoj komunikaciji.

  15. Da bi smo ubrzali poboljšanje života naših građana u oblastima povezanosti i sigurnosti s obzirom na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, danas, uzimajući u obzir relevantne aspekte Komisije za komunikacije usvojene 6. februara 2018, EU je pokrenuo Prioritetnu agendu Sofije za EU i Zapadni Balkan, koja je aneksirana ovoj Deklaraciji.

  16. EU pozdravlja namjeru Hrvatske da bude domaćin samita EU – Zapadni Balkan tokom njenog predsjedavanja 2020. godine.

  17. Napominjemo da se naši partneri sa Zapadnog Balkana pridržavaju gore navedenih tačaka.

  Aneks Deklaraciji

  Sofijska prioritetna agenda

  – Jačanje podrške vladavini prava i dobrom upravljanju

  – Poboljšati podršku reformi pravosuđa i naporima za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući izgradnju kapaciteta za prevenciju korupcije

  – Proširiti savjetodavnu misiju vladavine prava uz povećanu podršku država članica i iz EU-a

  – Poboljšati nadzor nad reformama kroz sistematičnije praćenje misija

  – Uvesti praćenje suđenja u oblasti ozbiljne korupcije i organizovanog kriminala

  – Raditi na boljem mjerenju rezultata reforme pravosuđa

  – Podržati Zapadni Balkan kroz Evropski fond za demokratiju u oblasti nezavisnih i pluralističkih medija i civilnog društva; jačanje angažmana na području sigurnosti i migracije

  – Povećati zajednički rad na borbi protiv terorizma i sprečavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma, u skladu s inicijativom Zapadnog Balkana za borbu protiv terorizma

  – Pojačati značajnu operativnu saradnju u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala u prioritetnim područjima, poput oružja, droga, krijumčarenja migranata i trgovine ljudima

  – Pripremiti se za obnavljanje akcijskog plana za saradnju na vatrenom oružju kako bi se riješio problem ilegalnog oružja i velike količine oružja

  – Povećati podršku izgradnji kapaciteta u oblasti sajbersigurnosti i borbi protiv sajberkriminala

  – Pojačati saradnju u oblasti migracija i upravljanja granicama

  – Daljnje jačanje saradnje oficira za vezu (EK-a i Agencije za evropske granice i obalne straže), zemalja članica i nadležnih organa Zapadnog Balkana

  – Napraviti Međuresornu radnu grupu EU JHA, koju koordinira Komisija

  – Produbiti i proširiti saradnju i dijalog o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici / zajedničkoj sigurnosti i odbrambenoj politici

  – Dalje razviti saradnju na aktivnostima koje se odnose na hibridne prijetnje, uključujući jačanje strateške komunikacije podržavajući društveno-ekonomski razvoj i posebnu pažnju prema mladima

  – Proširiti investicijski okvir Zapadnog Balkana kako bi se privukla i koordinirala ulaganja bilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija

  – Znatno povećati pružanje garancija investicijskog okvira Zapadnog Balkana za veliki broj privatnih investicija

  – Pojačati podršku obrazovanju, posebno pokrenuti pilot-projekt za mobilnost u stručnom obrazovanju i obuci

  – Dvostruki program “Erasmus” i finansiranje regije, uključujući i osnivanje “Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana” u 2018. godini, pružajući prostor za inovativno kreiranje politika koje će se baviti potrebama mladih i rješavanje problema odljeva mozgova

  – Proširiti obim i domet Regionalne kancelarije za saradnju s mladima i uvesti program unutar regionalne mobilnosti

  – Osigurati napredak u provođenju Regionalnog ekonomskog područja, uključujući pojačavanje rada na priznavanju kvalifikacija i napredak u olakšavanju trgovine unutar Zapadnog Balkana

  – Napredak Bosne i Hercegovine i Srbije u procesu pridruživanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji

  – Pokrenuti novi paket projekata povezivanja (sa značajnim grantovima iz EU-a) kao investicijskim okvirom Zapadnog Balkana, uključujući podršku Plavom autoputu i Putu mira (Niš – Priština)

  – Podržati povećano korištenje mogućnosti u skladu s trenutnim odredbama Instrumenta za povezivanje Evrope na Zapadnom Balkanu

  – Proširiti energetsku uniju EU-a na Zapadni Balkan, fokusirajući se na energetsku sigurnost i diversifikaciju izvora i dobavljača, uključujući strategiju na regionalnom nivou za korištenje obnovljivih izvora, posebno hidroenergije

  – Raditi na završetku regionalnog tržišta električne energije na Zapadnom Balkanu i osigurati da bude integrisana u unutrašnje tržište električne energije EU-a, uključujući i inicijativu za srednju i jugoistočnu Evropu (CESEC)

  – Dalje podržati stvaranje jedinstvenog regulatornog prostora i efikasnog procesa reforme tržišta energije u skladu s Ugovorom o energetskoj zajednici

  – Potpisati obavezu / memorandum o razumijevanju o interkonektoru za plin Bugarska / Srbija

  – Pokrenuti implementaciju Ugovora o transportnoj zajednici i potpunu operaciju tog sekretarijata

  – Potpisati sporazum o sjedištu Transportne zajednice (Beograd)

  – Podržati Ministarsku deklaraciju o saobraćaju iz dana TEN-T u Ljubljani, uključujući akcijski plan za prioritetnu listu graničnih prelaza

  – Podržati novu željezničku strategiju koja će Zapadni Balkan dovesti u glavnu mrežu EU-a i tržište A digitalne agende za Zapadni Balkan

  – Pokrenuti digitalnu agendu za Zapadni Balkan, uključujući mapu puta, kako bi se olakšalo smanjivanje cijene rominga

  – Pokrenuti značajan paket tehničke pomoći za identifikaciju potencijalnih digitalnih investicija (uključujući i širokopojasni) kroz Investicijski okvir Zapadnog Balkana / Instrument za pretpristupnu pomoć

  – Podržati borbu protiv nekažnjivosti kroz podršku Mehanizmu za međunarodni krivični tribunal na Kosovu

  – Specijalističke komore, preko EULEX-a

  – Otvoriti prozor u Kreativnom evropskom programu EU-a

  – Promovisati produbljivanje veza između civilnih društava Zapadnog Balkana, između ostalog, i kroz podršku Fondu za projekte Zapadnog Balkana

  Ova prioritetna agenda bit će provedena na statusno neutralan način i bez prejudiciranja diskusija o sljedećim višegodišnjim finansijskim okvirima.

  --

  Ostavite komentar. NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove portala Otisak.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. Otisak.ba zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.

  Molimo Vas unesite komentar
  Molimo Vas unesite Vaše ime ovdje

  + forty three = 46