More

  Donorska mreža u Bosni i Hercegovini pred gašenjem!

  - Advertisement -

  U ime Donorske mreže u Bosni i Hercegovini, predsjednica Donorske mreže i članovi Upravnog odbora Donorske mreže, obraćamo Vam se, kao nadležnim i odgovornim institucijama za oblast donorstva i transplantacija, sa obavještenjem o posljedicama neefikasnosti i nedostatka podrške nadležnih institucija u oblasti donorstva i transplantacija, ali i najavom gašenja Donorske mreže u Bosni i Hercegovini – ukoliko ne poduzmete odlučne korake u planskoj podršci donorstvu u Bosni i Hercegovini i Donorskoj mreži Bosne i Hercegovine, jedinoj organizaciji koja se bavi promocijom izagovaranjem donorstva u zemlji.

  Duže od 20 godina, Donorska mreža u BiH, zajedno sa Federalnim udruženjem dijaliziranih i transplantiranih bolesnika, održava nadu pacijenata u transplantacije u Bosni i Hercegovini. Posljednjih pet godina, jedini provodimo kampanje promocije donorstva i zagovaranje za transplantacije u BiH. Potpuno je sigurno, da je svijest građana, koliko god još uvijek na niskom nivou ali postoji – rezultat isključivo našeg rada, jer se niko drugi ne bavi ovim pitanjem, što je nedopustivo u bilo kojoj evropskoj zemlji.

  Tokom posljednje tri godine, obratili smo se više puta većini nadležnih institucija, i sa svima održali i sastanke, kao i sa desetinom drugih osoba koje su predstavnici izvršnih ili zakonodavnih vlasti u BiH, ali nažalost – niko nije prepoznao značaj i poduzeo korake u programskoj i sistemskoj podršci transplantacijama i donorstvu u BiH. Za to vrijeme mnogi pacijenti su izgubili živote, većina je izgubila nadu, a jedan dio pacijenata se uspio transplantirati u inostranstvu, pritom uzrokujući višemilionski odliv novčanih sredstava za zdravstvo iz ove države.

  Premali je broj naših sugrađana imao sreću da bude spašena zahvaljujući nekolicini osviještenih porodica koje su odobrile doniranje organa svojih preminulih članova.

  Donorska mreža u BiH, ulažući nadljudske napore i potpuno volonterski – održala temu transplantacija i donorstva u javnom diskusrsu, uprkos ćutanju uprava bolnica i nadležnih vlasti.

  U protekle tri godine, omogućili smo svojevrsnu peer review misiju vodećih evropskih stručnjaka, koji su izradili i akcioni plan za razvoj transplantacija i donorstva, ali i međunarodnu saradnju sa Turskom transplant mrežom i edukacije naših ljekara. Svjesni ste da su ovakvi projekti višemilionske vrijednosti, a mi, osim deklarativne podrške, nismo dobili pozitivnu reakciju u Bosni i Hercegovini.

  U nastavku Vam predstavljamo rezultate volonterskog rada naših članova, kao i informacije o sredstvima kojima smo raspolagali.

  Podsjećamo, da je doniranje krvi i informisanje u ovoj oblasti prepoznato kao prioritetno pitanje, te u skladu sa tim i finansirano budžetom u Federaciji BiH, dok je donorstvo organa potpuno neprepoznato.

  Donorska mreža, nakon svojih 20 godina rada, nalazi se u bezizlaznoj situaciji, sa nepostojećim resursima.

  Dosadašnji razgovori sa predstavnicima izvršnih i zakonodavnih vlasti nisu donijeli rezultate.

  Stoga od Vas zahtijevamo, da postupite u skladu sa zakonskim nadležnostima i hitno iznađete sredstva za plansko finansiranje kampanje Donorske mreže kao organizacije od posebnog značaja i za kampanje informisanja o donorstvu i transplantacijama.

  Ukoliko ne dođe do sistemske podrške, Donorska mreža će se, iscrpljena nebrigom i neprepoznavanjem značaja – ugasiti.

  Od Vas zahtijevamo da poduzmete odlučne korake u sistemskoj edukaciji građana i ljekara u oblasti transplantacija i donorstva i spasite živote naših sugrađana.

  Donorska mreža treba sredstva u mjesečnom minimalnom iznosu od 5.000 KM za kampanje, ali i za redovni rad i funkcionisanje koji obuhvata:

  – Web stranicu i održavanje,

  – poštansko slanje donorskih kartica,

  – računovodstvene usluge,

  – troškove godišnjeg finansijskog izvještaja i bankarske provizije

  – zapošljavanje jedne osobe na puno radno vrijeme.

  U nastavku Vam donosimo kratki pregled postignuća Donorske mreže u BiH, kao i finansijskih sredstava koja smo uspjeli obezbijediti.

  Očekujemo Vaš odgovor i nadamo se razumijevanju značaja rada i opstanka Donorske mreže. U suprotnom, u martu ćemo obilježiti Svjetski dan bubrega i obavijestiti javnost o razlozima i gašenju

  Donorske mreže u BiH.

  Ukratko o Donorskoj mreži u Bosne i Hercegovine

  Donorska mreža u BiH je nevladina organizacija, registrovana u Tuzli 2002.godine, a danas sa sjedištem u Sarajevu, čija je predsjednica akademkinja, emeritus prof. dr Halima Resić.

  Članstvo Donorske mreže u BiH čine ljekari i pacijenti, ali i drugi građani i građanke koji zahvaljujući angažovanju i radu Donorske mreže prepoznaju značaj donorstva i transplantacija u Bosni i Hercegovini.

  Osnovna misija je educiranje građana, pacijenata i ljekara o značaju doniranja organa nakon smrti i poboljšanje stanja u oblasti transplantacija.

  Donorska mreža ima upravni odbor, koji čine predstavnici pacijenata i ljekara. Upravni odbor trenutno nije u punom sastavu i u toku su statutarne izmjene, ali članstvo čine: prof. dr Senaid Trnačević, dr Narhela Mujačić, prof. dr Siniša Ristić, te predstavnici pacijenata: Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH (koje okuplja sedam kantonalnih udruženja) i Eldina Bosankić Softić – transplantirana pacijentica iz Tuzle.

  Donorska mreža u BiH egzistira duže od 20 godina skoro pa isključivo na entuzijazmu svojih članova (do 10 aktivnih članova, uključujući članove organa Udruženja).

  Osim edukacija, Donorska mreža je, sa udruženjima pacijenata, putem direktnih uličnih akcija i sličnih događaja na kojima je promovisala donorstvo, te kroz online kampanje, do sada podijelila skoro 70.000 donorskih kartica građanima. Iako donorske kartice nemaju zakonsku obavezujuću snagu, one su znak razumijevanja šta je donorstvo, te podstrek za razgovor s porodicama i signal ljekarima da je osoba željela biti donor – ukoliko dođe do moždane smrti.

  Donorska mreža nema poslovne prostorije, a finansira se isključivo od povremenih (i rijetkih) donacija fizičkih i pravnih lica. Godišnji budžet Donorske mreže je do 10.000 KM, od čega najveći dio sredstava biva utrošen na redovne troškove računovodstva, održavanja web stranice i simobličnu naknadu voditelju poslova koji je angažovan za sve administrativne poslove, apliciranje na projekte, pripreme sastanaka i svu službenu komunikaciju, kao i pripremu manjih događaja.

  Rezultati rada u posljednje tri godine:

  U 2021., pandemijskoj godini:

  1. Obilježen Svjetski dan bubrega Simpozijumom u Sarajevu;

  2. Obilježen Evropski dan donorstva i zahvale donorima – događajem za medije, uz učešće transplant

  koordinatorice KBC Rebro, Republika Hrvatska;

  3. Održana javna tribina u Kreševu – u saradnji sa Udruženjem dijaliziranih I transplantiranih pacijenata FBiH;

  4. Inicirana i realizovana saradnja sa Španskim institutom za transplantacije (DTI), potpisan Okvirni sporazum o saradnji – tim povodom održano je ukupno pet sastanaka sa predstavnicima DTI, kako proširenog sastava, tako i radne grupe za pripremu Studijske posjete. Rezultat potpisanog Sporazuma je, dakle, planirana Studijska posjeta predstavnika DTI u BiH i tri bolnice: Sarajevo, Tuzla i Zenica. Navedena posjeta prolongirana je iz oktobra zbog nedostatka sredstava i otkazivanja predstavnika DTI u mart 2022.godine. Studijska posjeta je trenutno u fazi pripreme i okvirna agenda je poslana partnerima;

  5. Inicirana saradnja sa transplant koordinatorom Ujedinjenih Arapskih Emirata – na osnovu preporuke predsjednika DTI, Martija Manyalicha, uspostavljen je kontakt i predsjednica Donorske mreže u BiH, akademik Halima Resić, je gostovala na obilježavanju 50 godina državnosti UAE u okviru kojih je obilježena sedmica promocije donorstva i transplantacija. Rezultat ove posjete je moguća podrška UAE aktivnostima Donorske mreže za koju je potrebno aplicirati. Trenutno su pripreme projekta u toku. Tim povodom i nacionalni transplant koordinator UAE, bio je dio studijske posjete Bosni i Hercegovini;

  6. Saradnja sa Turskom fondacijom za transplantacije (nevladina organizacija) i Međunarodnom transplant mrežom: iniciran je i uspostavljen kontakt i potpisan sporazum sa dvije navedene organizacije, koje zajedno funkcionišu, odnosno, Turska fondacija za transplantacije je osnivač Međunarodne mreže za transplantacije (NVO). Potpisan je Okvirni sporazum o saradnji. Partneri su u Turskoj inicirali podršku od TIKA (Turska međunarodna agencija za razvoj), a u Sarajevu je održan sastanak predstavnika Donorske mreže i direktora TIKA. Obzirom da TIKA podržava samo državne institucije, uspjeli smo dobiti pismo podrške Federalnog ministarstva, a rezultat navedenog je prijedlog projekta i edukacije naših ljekara i osoblja, ali i podrška na podizanju svijesti. Prijedlog projekta je dio materijala za Skupštinu. Ovim povodom održana su ukupno četiri sastanka sa predstavnicima partnera iz Turske.

  U 2021. godini izdato je više od 1000 donorskih kartica, a posebno zahvaljujući i online kampanji, u kojoj su javne ličnosti snimile kratki video podrške donorstvu.

  U 2022. godini

  U ukupnom godišnjem budžetu, manjem od 5.000 KM, zahvaljujući, prije svega entuzijazmu naše

  predsjednice i volontera, ljekara i pacijenata, uspjeli smo organizovati uspješno dva međunarodna događaja,

  koji su bili prilika za naše kliničke centre da ojačaju vlastite programe transplantacija:

  1. Obilježavanje Svjetskog dana bubrega 2022 – Studijska posjeta stručnog tima ljekara – direktora centara za transplantacije iz Španije, Italije, Mađarske, Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su o vlastitom trošku obavili besplatni uvid u naše klinike i predložili akcioni plan za pooljšanje (što, nažalost, menadžmenti bolnica nisu smatrali bitnim) i Okrugli sto u Sarajevu (hotel Evropa) za ljekare, pacijente i medije;

  2. Obilježavanje Evropskog dana donorstva i zahvale donorima u oktobru, gdje smo također, zahvaljujući besplatnoj podršci turskih ljekara koji su željeli pomoći, potpisali projekat o saradnji u edukacijama naših ljekara – koji su spremni finansirati turski donatori, na Međunarodnoj konferenciji o donorstvu, kojoj je prisustvovalo više od 70 ljekara, profesora i pacijenata. Iako ni u ovom trenutku nema pozitivnog odgovora menadžmenta rukovodstava naših kliničkih centara, želimo istaći da su ovo dva događaja koja su prenijeli svi mediji, što je od ogromnog značaja u borbi za prava pacijenata, koji su izgubili snagu da se bore za transplantacije u BiH;

  3. Osim ova dva događaja, održali smo i javne tribine o donorstvu i transplantacijama u: Sarajevu, Goraždu, Kreševu i Visokom. Prostori su nam ustupljeni besplatno i troškove puta smo sami, privatno, snosili;

  4. Također, putem zahtjeva na našoj web stranici, izdali smo oko 700 donorskih kartica našim sugrađanima koji su iskazali želju da u slučaju moždane smrti u bolnici, spase živote svojih sugrađana koje samo takav čin herojstva može spasiti.

  U 2023. godini:

  Zahvaljujući dobijanju sredstava po aplikaciji, Kantonalnom Ministarstvu zdravstva KS, budžet Donorske mreže je bio nešto više od 11.000 KM a realizovano je:

  1. 5000 KM je utrošeno na međunarodnu edukaciju ljekara o njezi pacijenata u intenzivnim njegama na kojoj su izlagali predstavnici turskog udruženja intenzivista, a prisustvovali ljekari iz sedam bolnica u Federaciji BiH, njih više od 50. Događaj je bio dvodnevni, a troškove smještaja učesnika, kao i troškove dolaska edukatora, snosili su partneri iz Turske transplant mreže;

  2. Također, zahvaljujući potpisanom sporazumu o saradnji, pet ljekara intenzivista iz BiH, prisustvovalo je u decembru petodnevnom intenzivnom krusu o doniranju organa I moždanoj smrti;

  3. Zahvaljujući sredstvima dobijenim iz kabineta člana predsjedništva dr Bećirovića (2.000 KM), Donorska mreža je u oktobru u Sarajevu obilježila Evropski dan donorstva uređenjem zelene površine, postavljanjem klupa, sadnjom drveta i otkrivanjem spomen ploče svim donorima što je prvi takav čin u Bosni i Hercegovini, a sasvim uobičajenim u evropskim zemljama. Dodatnu podršku u vidu obezbjeđenja površine i dozvola, pružila je Općina Novo Sarajevo;

  4. Kada se izuzmu ova namjenska sredtva, Donorska mreža je za manje od 4.000 KM organizovala i u saradnji sa drugim udruženjima održala:

  – Obilježavanje Svjetskog dana bubrega predavanjem u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu,

  – Predavanje studentima Medicinskog fakulteta u Sarajevu,

  – Javnu tribinu o donorstvu u Tešnju, u znak zahvalnosti porodicama dvaju preminulih donora koji su bili upravo iz Tešnja,

  – Javnu tribinu u Visokom, Kaknju, te u općini Novi Grad u Sarajevu,

  – Informativnu uličnu akciju i potpisivanje donorskih kartica na Dobrinji u Sarajevu,

  – Izlaganje o moždanoj smrti i donorstvu na Trećem simpoziju ljekara porodične medicine u Doboju,

  – Predavanje o donorstvu i transplantacijama u Gimnaziji Visoko.

  Redovni troškovi održavanja web stranice Udruženja su 800 KM godišnje te isto toliko iznose troškovi računovodstva, a bankarske usluge dosežu 400 KM bez transakcija.

  Unaprijed se zahvaljujemo na odgovoru!

  Otisak.ba

  - Advertisement -spot_imgspot_img

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI

  - Advertisement -spot_img

  Ostavite komentar. NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove portala Otisak.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. Otisak.ba zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.

  Molimo Vas unesite komentar
  Molimo Vas unesite Vaše ime ovdje

  fifty three ÷ = fifty three