Brčko distrikt BiH ni nakon 20 godina nema Kancelariju za prevenciju i suzbijanje korupcije

Brčko (Autor fotografije: Otisak.ba / Arhiva)

Šestog juna 2018. godine poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH usvojili su Zakon o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije. Zakonom su doneseni antikorupcijski principi i osnovana kancelarija.

Međutim, Kancelarija za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije ni dvije godine nakon donošenja Zakona o njenom osnivanju i 20 godina nakon osnivanja jedinstvene, posebne, lokalne zajednice u BiH, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – i dalje pravno ne postoji.

- Reklama -

Zakonom o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije propisani su antikorupcijski principi, istovjetni za sve javne službe u Distriktu, a to su:

a) jednak tretman i nediskriminacija, što znači da svi imaju pravo na jednak pristup pri obavljanju aktivnosti od javnog interesa i jednak tretman od strane javnih službenika, bez korupcije;

b) zabrana korumpiranog ponašanja, što znači da javni službenici ne smiju u obavljanju svoje dužnosti da traže ili prihvate nedopuštenu korist za obavljanje svojih dužnosti;

c) transparentnost i javna kontrola, što znači da će obavljanje svih javnih funkcija biti transparentno i podlijegaće javnoj kontroli;

d) zaštita „prijavljivanja korupcije“, što znači da niko ne smije da bude kažnjen ili da na bilo koji način trpi bilo kakve posljedice zbog prijavljivanja, u dobroj vjeri, onoga što smatra koruptivnim djelom ili nepravilnostima u propisanim postupcima.

Kancelariju bi trebalo osnovati u skladu sa ciljevima prevencije uticaja korupcije na rad javnih službenika i lica na političkom položaju, identifikovanja i eliminisanja uzroka korupcije, odvraćanja osoba od činjenja krivičnih djela u vezi sa korupcijom, stvaranja i unapređivanja pravnog okvira za prevenciju korupcije, podsticanja učešća civilnog društva u prevenciji korupcije, podizanja svijesti javnosti i stvaranja odnosa netolerancije u vezi sa korupcijom, te promovisanja transparentnog i odgovornog rada organa javne uprave i institucija Distrikta.

Ipak, i nakon svih postavljenih temelja, kočnica u osnivanju ipak postoji. Prema Zakonu o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, direktora Kancelarije imenuje Skupština Brčko distrikta BiH, na prijedlog skupštinske Komisije za borbu protiv korupcije, putem javnog konkursa, a u skladu s procedurama koje važe za izbor lica čije imenovanje vrši Skupština Distrikta.

Postojeći Odsjek za žalbe, ljudska prava i komunikaciju s građanima, koji se organizaciono vodi u Kancelariji gradonačelnika Brčko distrikta BiH pri Sekretarijatu Vlade, formiranjem Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, bio bi izdvojen iz sastava organa javne uprave i reorganizovan u ovu Kancelariju.

Kancelarija bi trebalo da bude samostalna i nezavisna u radu, a da za svoj rad odgovara Skupštini Brčko distrikta BiH. Njen djelokrug rada trebalo bi da obuhvati prevenciju korupcije, koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u institucijama javnog i privatnog sektora kod nosilaca funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti Distrikta, zatim državnih i javnih službenika, namještenika i policijskih službenika Distrikta, kod članova organa upravljanja, ovlaštenih i drugih lica u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima koje je osnovao Distrikt i pravnim licima i preduzetnicima, te ovlaštenih lica u kulturnim i sportskim ustanovama, fondacijama, udruženjima i nevladinim organizacijama.

Članak kreiran u okviru projekta “Virus Korupcija”, kojeg realizuju Omladinski centar “Vermont” i Otisak.ba, u saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva i uz finansijsku podršku USAID-a.