More

  Brčanski vremeplov: Kako se formirao Dom narodnog zdravlja

  Kakvi su bili planovi za rad Doma narodnog zdravlja i kako se odvijao proces uvezivanja službi, donosimo u članku Brčanskih novina, 20. januar 1954. godine, iz pera doktora Fedora Oršića:

  S prvim danom nove, 1954. godine počeo je rad Doma narodnog zdravlja u Brčkom, ustanove, čiji će zadatak biti da radi na konsolidaciji i poboljšanju zdravstvene službe u brčanskom srezu. Otvaranju Doma prethodile su opsežne i temeljite pripreme, proventilirana su mnoga pitanja iz službe narodnog zdravlja i proučeni svi momenti koji su se pri tome sami od sebe nametali. Osnovno pitanje kadrova riješeno je na temelju konkursa na koji se javio dobar broj zdravstvenih radnika i iz drugih republika pa je tako, uz izvjestan broj postojećeg kadra, stvoreno jezgro za buduće organizacije. Pri tome izboru pazilo se na sve one elemente koji su  od vitalne važnosti za jedan tako kompliciran organizam, a u prvom redu na stručne kvalifikacije službenika.

  U sklop Doma ušle su, za sada, bivša Sreska zdravstvena stanica, Gradska i Zubna ambulanta. Međutim, nije u pitanju samo jednostavna fuzija tih ustanova, nego su te ranije stanove u cijelosti likvidirane,  a s postojećim inventarom i jednim dijelom osoblja opskrbljene su nove ambulante Doma. Dom će vršiti u prvom redu službu liječenja cjelokupnog stanovništva grada i sreza bez obzira da li se radi o socijalnim osiguranicima-ličnim ili porodičnim – penzionerima, invalidima, željezničarima, licima na socijalnom obezbjeđenju, predškolskoj i školskoj djeci ili privatnim licima.

  U tu svrhu ambulante Doma će raditi permanentno od 8 časova ujutro do 18 časova uveče. Kao novost uvedeno je da u dvije ambulante rade liječnici opšte prakse istovremeno, s tim da pacijenti mogu po vlastitoj volji birati liječnika kojem žele ići. Istovremeno radit će i ostala odjeljenja Doma: zubna ambulanta (koja će također raditi preko cijelog dana), ambulanta za kožne i spolne bolesti, antitrahomska stranica, savjetovalište za trudnice, dječiji dispanzer sa savjetovalištem za majke i djecu i antituberkulozni dispanzer. Veći dio ovih odjeljenja već postoji a ostala će se postepeno otvarati. U perspektivi je da se otvori klinički i bakteriološko-serološki laboratorij, stanica za transfuziju krvi, školska ambulanta i ambulanta sa savjetovalištem za mentalnu higijenu.

  Pored ovih zadataka Dom će putem svoje Higijensko-epidemiološke stanice vršiti služnu sanitarne inspekcije na području grada i sreza koja će obavljati stručni nadzor nad higijenskim uslovima javnih mjesta, objekata, saobraćajnih sredstava i preduzeća, raditi na suzbijanju zaraznih bolesti (naročito tuberkuloze, spolnih bolesti i trahoma) te predlagati, a dijelom i poduzimati mjere za njihovo suzbijanje kao i sprovoditi mjere za podizanje higijenskih uslova života i rada trudbenika.

  Sem toga Dom će morati obavljati i niz drugih zadataka, koji spadaju u zdravstveno prosvjećivanje, zaštitu majke i djeteta i stručni nadzor nad radom ostalih zdravstvenih ustanova, uzdizanje medicinskih kadrova, obolijevanju i smrtnosti stanovništva i sl. Kraće rečeno, Dom će, uz pomoć organa vlasti rješavati konkretne probleme iz oblasti zaštite i unapređenja narodnog zdravlja i higijenskih uslova života na svom području. Iako je smješten u administrativnom centru sreza. Dom neće i ne može svoju funkciju ograničiti isključivo na područje grada, jer bi se to kosilo s tendencijama socijalističke zdravstvene službe koja ide u narod i radi za narod. Da bi se taj – najvažniji- zadatak ostvario Dom je organizirao mrežu sektorskih ambulanti, tako da svaka opština ima po jednu. Svaka ambulanta će imati stručnog bolničara i babicu koji će tamo stalno boraviti dok će liječnik Doma odlaziti jedanput sedmično u svaku ambulantu. U perspektivi je da te ambulante dobiju i svoje stalne ljekare. Tek kada se to ostvari može se govoriti o cjelovitosti zdravstvene službe u našem području. Za terenski rad bit će neophodno potrebno da Dom dobije prevozno sredstvo jes se bez toga ne može zamisliti pravilno funkcionisanje oko rada na zamašnim zdravstvenim problemima našeg sela.

  Dom je još u fazi organizacije i trebat će još neko vrijeme da se cijeli posao uskladi i u učvrsti. Ali već i sada imamo pred sobom ucrtane konture našega budućeg rada i zadataka koji čekaju hitno rješenje. Trebat će još mnogo truda, napora i dobre volje te maksimalnog zalaganja da bi se provele osnovne zamisli ove organizacije koja predstavlja dalji korak u razvitku naše zdravstvene službe.

  Treba istaći da do osnivanja Doma ne bi moglo uopšte doći da nije bilo velike materijalne, a još veće moralne podrške organa vlasti, a u prvom redu dosadašnjeg predsjednika Narodnog odbora sreza i poslanika Saveza vijeća druga Burića Hasana, koji je – iako nestručan za ova pitanja – dao inicijativu i svuda svesrdno pomagao rad svih zdravstvenih radnika te rijetkim razumijevanjem i s mnogo energije aktivno rješavao mnogobrojne i teške probleme koji su iskrsavali oko otvaranja Doma narodnog zdravlja.

  Sad je na zdravstvenim radnicima da opravdaju povjerenje, koje im je pružila zajednica ovim zamašnim ali časnim zadatkom, gdje treba da pokažu koliko im na srcu leži zdravlje povjerenom im naroda.

  Brčanske novine 1955.
  Autor: Oršić Fedor, dr. / Brčanske novine, 20. januar 1954.

  Čitano

  Povezani članci