Brčanska Vlada oštro osudila nedavno paljenje privatnog vozila državnog službenika

[SAOPŠTENJE] Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na Kolegiju održanom dana 19. 11. 2021. godine razmatrala Informaciju Policije Brčko distrikta BiH o paljevini motornih vozila na području Distrikta, a koje su se desile od početka 2021. godine do sada.

Ova informacija zatražena je od Policije Distrikta nakon posljednjeg slučaja paljevine privatnog motornog vozila državnog službenika Vlade Brčko distrikta BiH, počinjene dana 15. 11. 2021. godine.

Gradonačelnik, zajedno s članovima Vlade Brčko distrikta BiH, najoštrije osuđuje ovakve napade na imovinu lica i sigurnost građana Distrikta.

S ciljem postizanja većeg stepena povjerenja građana da će ih nadležne institucije čuvati i zaštiti njihovu imovinu, Vlada Brčko distrikta BiH od Policije i Pravosuđa Distrikta zahtijeva da preduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi otkrili, procesuirali i kaznili počinioce ovog bahatog čina nasilja, kao i da rasvijetle sve ostale paljevine koje su se desile u proteklom periodu, a za koje počinioci još uvijek nisu privedeni pravdi.

Neophodno je da policijski i pravosudni organi svojim hitnim i prioritetnim djelovanjem stanu na put ovakvom vidu nasilja, budući da štetu, zbog stvaranja osjećaja nesigurnosti, ne trpe samo pojedinci nego i cijela zajednica i svi njeni građani. Od Policije i Tužilaštva se očekuje da u što kraćem roku rasvijetle i dokumentuju ova krivična djela, a od Suda efikasno i prioritetno vođenje i okončanje postupaka protiv njihovih počinilaca.

Vlada Brčko distrikta BiH
--