Privacy policy

ODREDBE I UVJETI PORTALA

Vlasnik i operater ovog portala je Patriot Media (u daljem tekstu “Otisak.ba”).

Molimo vas da pažljivo pročitate slijedeće Odredbe i uvjete jer oni predstavljaju pravila korištenja ovog portala:

  1. Obaveze korisnika

Korištenjem i/ili posjećivanjem ovog portala, priznajete i pristajete na ove Odredbe i uvjete, te bilo koje druge odredbe i uvjete koje Otisak.ba s vremena na vrijeme postavi na ovaj portal. Pristupom, korištenjem, sudjelovanjem i/ili kopiranjem materijala s ovog portala pristajete da se pridržavate ovih Odredbi i uvjeta. Otisak.ba zadržava pravo da bilo kada promijeni ove Odredbe i uvjete objavljivanjem promjena na internetu, a vaša je odgovornost da ih pročitate i poštujete prilikom pristupa portalu. Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih Odredbi i uvjeta, molimo vas da odmah prestanete koristiti ovaj portal.

Ako postoji bilo kakav konflikt između ovih Odredbi i uvjeta i pravila i /ili specifičnih uvjeta korištenja koja se pojavljuju na ovom portalu, a odnose na određeni materijal, potonje će prevladati.

  1. Uvjeti korištenja

Korisnik smije koristiti ovaj portal samo u svrhe dozvoljene zakonom i na način kojim se ne krši zakon, te koji ne ugrožava bilo koja prava trećeg lica, niti ograničava njegovo korištenje i uživanje u ovom portalu. Takva restrikcija uključuje, ali nije ograničena na, maltretiranje, klevetu, prost ili napadački sadržaj, uvredljive riječi, uznemiravanje trećih lica te bilo koje drugo ponašanje koje se može smatrati nepodobnim.

Ovim garantirate da ste stariji od 18 godina i/ili posjedujete sva potrebna odobrenja i saglasnosti, uključujući saglasnost roditelja ili staratelja za korištenje ovog portala. Također garantirate da ste sasvim sposobni i kompetentni da se složite sa ovim Odredbama i uvjetima te da ih se pridržavate.

  1. Podnošenje i objava podataka na portalu

Na različitim dijelovima ovog portala korisnicima je omogućeno da podnesu ili objave lične informacije ili bilo kakve druge podneske (u daljem tekstu Podnesci). Oni uključuju lične podatke, fotografije, video snimke, audio snimke, pisane tekstove, članke, mišljenja ili materijale u bilo kojem drugom obliku. Slijede uvjeti korištenja takvih Podnesaka:

Stavljanjem bilo kojeg Podneska na ovaj portal, prihvatate da Otisku dajete neopozivu i neograničenu globalnu dozvolu za korištenje, distribuciju, izmjene ili brisanje dijelova Podneska na bilo kojoj platformi ili vrsti medija.

Otisak.ba ima diskreciju za korištenje Podneska u bilo koju svrhu koja uključuje, ali nije ograničena na reprodukciju, emitiranje, uređivanje, skraćivanje, adaptiranje, objavljivanje ili bilo koji drugi vid korištenja.
Vi snosite jedinstvenu odgovornost za vlastite podneske i bilo koje tvrdnje, odštetu, prava trećih lica kao i bilo kakve tužbe ili sudske procese koji proističu iz korištenja i podnošenja ovog podneska.

Podnošenjem bilo kakvog Podneska, ovim potvrđujete i garantirate da imate pravo podnijeti takve podneske, te da ste nabavili sva potrebna odobrenja, licence, saglasnosti i prava za korištenje i odobravanje Otisku da koristi ove podneske, uključujući prava na sve patente, zaštitne znakove, poslovne tajne, autorska prava ili druga imovinska prava koja se odnose na bilo koje i sve Podneske.

Obećavate da na ovom portalu nećete podnijeti ili otkriti bilo kakve materijale ili podatke koje su zaštićeni autorskim pravima, poslovnim tajnama ili bilo kakvim drugim imovinskim pravima trećih lica, uključujući pravo na privatnost, osim ako niste dobili dozvolu od vlasnika ovih prava da podnesete materijale i/ili podatke, te Otisku date gore navedenu licencu.

Također obećavate da nećete podnositi bilo kakve materijale ili informacije koje se smatraju nezakonitim, prostim, klevetničkim, političkim, prijetećim, pornografskim, napadačkim, punim mržnje, rasističkim, te materijale koji se smatraju krivičnim djelom, mogu izazvati tužbe, potiču krivična djela ili koji predstavljaju nepoštivanje zakona, kulture ili međunarodno priznatih normi i etičkih kodova.

Ovim Otisku dajete globalno, neopozivo, ekskluzivno, prenosivo ovlaštenje bez prihoda od autorskih prava da emitira, distribuira, prikazuje, reproducira, skraćuje, obrađuje, briše, prodaje ili modificira materijal ili podatke koje vi podnesete bez ikakvog ograničenja, u bilo kojem medijskom obliku i na bilo koji način, po svom vlastitom nahođenju. Ovo Ovlaštenje neće biti ograničeno vremenom niti prostorom.

Ovim Otisku dodjeljujete (putem trajne dodjele trenutnih i budućih autorskih prava) sva prava na navedeni materijal širom svijeta uključujući njihovu obnovu i povrat.

Otisak.ba zadržava prava na, i konačnu odluku o, prikazu Podneska. Ni pod kojim uvjetima Otisak.ba nije obavezan da na ovom portalu prikaže ili uvrsti bilo koje Podneske ili njihove dijelove.

  1. Autorska prava i intelektualno vlasništvo

Imena, slike i logotipi koji identificiraju Otisak.ba ili bilo koji od njegovih udruženih subjekata, te treća lica i njihove proizvode i usluge, su zakonom zaštićena obilježja Otisak.ba, njegovih udruženih subjekata i/ili trećih lica. Ništa od navedenog neće biti protumačeno kao bilo koja vrsta darivanja ovlaštenja ili prava po bilo kojim zaštitnim znakom ili pečatom Otisak.ba, njegovih udruženih subjekata ili bilo kojih trećih lica.

Sva autorska prava, zaštitni znakovi i druga intelektualna vlasništva ovog portala (uključujući dizajn, raspored i izgled), te prava na sve materijale ili sadržaje postavljene na ovaj portal ostaju vlasništvo Otiska ili njegovih davatelja licence.

Pristupanjem ovom portalu, ili bilo kojim drugim portalima Patriot Medije, slažete se da to činite samo za vašu vlastitu, nekomercijalnu upotrebu. Ne smijete pristati, dozvoliti ili na bilo koji način pomoći trećem licu da na bilo koji način kopira, reproducira, spašava, objavljuje, pohranjuje (uključujući na bilo kojem drugom portalu), distribuira, prenosi, emitira, komercijalno iskorištava ili modificira materijale ili sadržaje bez prethodne pismene dozvole ovlaštenog predstavnika Otisak.ba.

  1. Portali trećih lica / Poveznice – linkovi

Otisak.ba nije odgovoran za dostupnost ili sadržaj bilo kojih portala u vlasništvu trećih lica kojima pristupite putem ovog portala. Ako odlučite posjetiti bilo koji povezani portal, to činite na vlastiti rizik i vaša je odgovornost da preduzmete sve zaštitne mjere protiv virusa ili drugih destruktivnih elemenata. Otisak.ba ne podržava i nije odgovoran niti pravno odgovoran za bilo kakav sadržaj, reklame, proizvode, usluge ili informacije na portalima ili materijalima u vlasništvu trećih lica (uključujući plaćanje i dostavu takvih proizvoda ili usluga).

Otisak.ba nije odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak ili uvredu izazvanu, ili povezanu sa, bilo kakvim sadržajem, reklamama, proizvodima, uslugama ili informacijama objavljenim na takvim portalima ili materijalima. Bilo kakve odredbe, uvjeti ili garancije koje se odnose na gore navedeno isključivo su između vas i relevantnog pružatelja usluge.

Poveznice-linkovi prema ovom portalu moraju direktno voditi do neke stranice kompletnog sadržaja (a ne samo do određenog dijela stranice) u okviru ovog portala i svih drugih portala Patriot Medije, a one se ne smiju pregledati u okviru stranica bilo kojeg drugog portala.

Otisak.ba nije odgovoran za bilo koje pravne ili druge posljedice (uključujući i kršenje prava trećih lica) izazvane poveznicama-linkovima prema ovom portalu.

Postojanje poveznica-linkova ne podrazumijeva da Otisak.ba podržava, ili da je udružen ili povezan sa bilo kojim povezanim portalom, niti da je pravno autoriziran da koristi bilo koji zaštitni znak, ime poslovne jedinice, logotip ili simbol autorskih prava koji su prikazani na, ili kojima se može pristupiti, putem poveznica; niti da je bilo kojem povezanom portalu dozvoljeno korištenje bilo koji zaštitnog znaka, logotipa ili znaka autorskih prava Otiska, ili njegovih udruženih subjekata.

  1. Odricanje / Ograničenje odgovornost

Slažete se da ovaj portal koristite na vlastiti rizik i odgovornost. Do krajnjih granica dozvoljenih zakonom, Otisak.ba, njegovi predstavnici odriču se izričitih ili implicitnih garancija povezanih sa ovim portalom. Otisak.ba ne jamči, potvrđuje ili garantira da sadržaj objavljen na ovom portalu odgovara prihvatljivim društvenim, kulturnim i moralnim standardima. Otisak.ba ne garantira da Podnesci objavljeni na ovom portalu ne krše pravila trećih lica.

Iako Otisak.ba nadgleda Podneske dostavljene portalu, vaša je vlastita odgovornost da od trećih lica nabavite sve potrebne dozvole i odobrenja za objavljivanje bilo kojeg materijala i ovim preuzimate odgovornost za bilo kakvu odštetu, troškove ili dugove koji bi mogli proisteći iz objave materijala.

Ovaj portal i informacije, imena, fotografije, logotipi i ikone koje se odnose na portal ili druge portale u vlasništvu ili pod rukovodstvom Patriot Medije, i/ili njenih udruženih subjekata, proizvoda i usluga (ili koje se odnose na proizvode i usluge trećih lica), omogućeni su u njihovom trenutnom i raspoloživom stanju i bez ikakvog zastupanja ili odobravanja i bez bilo kakvog jamstva, uključujući ali ne ograničavajući se na implicinte garancije zadovoljavajućeg kvaliteta, podobnosti, nekršenja, kompatibilnosti, sigurnosti i tačnosti.

Informacije i drugi materijali objavljeni na ovom portalu mogu sadržavati netačnosti i slovne greške. Otisak.ba ne garantira tačnost ili potpunost informacija i materijala ili pouzdanost bilo koje izjave ili drugih informacija prikazanih ili distribuiranih na portalu (uključujući, bez ograničenja, informacije omogućene korištenjem bilo kojeg softwarea). Vi potvrđujete da ćete se na vlastiti rizik oslanjati na takve izjave ili informacije. Otisak.ba zadržava pravo da, prema vlastitom nahođenju, ispravlja bilo kakve greške ili propuste na bilo kojem dijelu portala, te da bilo kad i bez najave vrši izmjene na portalu.

Ni u kojem slučaju Otisak i/ili treća lica ne podliježu bilo kakvoj odšteti koja uključuje, ali nije ograničena na indirektnu ili posljedičnu odštetu ili bilo kakvu odštetu koja uključuje, ali nije ograničena na greške ili propuste, indirektnu ili posljedičnu odštetu ili bilo kakvu drugu vrstu odštete koja proističe iz korištenja, gubitka mogućnosti korištenja, podataka ili profita, u procesima koji se odnose na ugovor,nemar ili drugim procesima, koji proističu iz, ili su povezani sa korištenjem portala.

Otisak.ba ne garantira da će funkcije sadržane na ovom portalu biti neprekidne ili bez greške, niti da će defekti biti ispravljeni, niti da ovaj portal ili poslužitelj koji ga omogućava ne sadržavaju viruse ili kvarove. Otisak.ba ne predstavlja bilo koje materijale kao potpuno funkcionalne, tačne ili pouzdane. Otisak.ba može prekinuti, suspendirati ili obustaviti bilo koji aspekt ovog portala, bilo kada i bez najave ili odgovornosti.

  1. Oslobađanje od odgovornosti

Saglasni ste da ćete osloboditi od odgovornosti Otisak i sve njegove zaposlenike, udružene subjekte i saradnike od bilo kojih i svih tužbi, odšteta, troškova i dugova koji na bio koji način proističu iz vašeg pristupa i korištenja ovog portala i/ili podnošenja bilo kakvih Podnesaka ovom portalu.

Razumijete da ste, kada koristite ovaj portal, izloženi Podnescima iz raznih izvora, i primate k znanju da ćete možda biti izloženi Podnescima koji su možda netačni, uvredljivi, nepristojni ili nepoželjni. S tim u vezi, ovim se odričete bilo kojih prava ili pravnog lijeka koji imate ili možete koristiti protiv Otiska i slažete se da ćete osloboditi od odgovornosti i smatrati oslobođenim od odgovornosti Otisak i njegove predstavnike, udružene subjekte i korisnike licenci do kranjih granica dozvoljenim zakonom.

  1. Zakon i nadležnost

Ove Odredbe i uvjeti su ozakonjene i tumače se prema zakonima BiH. Sporovi koji proističu iz njih su u isključivoj nadležnosti sudova Bosne i Hercegovine. Bilo koja tužba koju možda želite podnijeti, a koja se odnosi na vaše korištenje ovog portala, mora biti podnesena jednu (1) godinu nakon što se za nju stvore činjenični uvjeti.

Ako bude utvrđeno da je bilo koja od ovih Odredbi i uvjeta nezakonita, nevažeća, ili pak ne može biti zakonski nametnuta zbog zakona bilo koje savezne države ili države gdje je namjereno da ove Odredbe i uvjeti budu na snazi, onda će, prema nadležnosti kojom se određuje nezakonitost, nevažnost ili nemogućnost zakonskog nametanja istih, određena Odredba ili uvjet biti izdvojena i izbrisana iz te klauzule, a preostale Odredbe i uvjeti će opstati, te i dalje biti obavezujuće i zakonski nametnute.

Otisak.ba ne predstavlja materijale na ovom portalu kao podobne za korištenje na drugim lokacijama izvan BiH i pristup njima je zabranjen sa teritorija gdje je njihov sadržaj nezakonit. Ako pristupite ovom portalu sa lokacije izvan BiH, odgovorni ste za poštovanje svih lokalnih zakona.

U slučaju eventualnog sudskog spora, mjerodavan je tekst Privacy Policy sa portala Otisak.ba.